TAS601 Aviācijas konstrukciju dinamika, stiprība un ilgizturība

Kods TAS601
Nosaukums Aviācijas konstrukciju dinamika, stiprība un ilgizturība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Igors Pavelko
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Iekļauj konstrukciju dinamikas, deformējama cieta ķermeņa teorijas, sagrūšanas mehānikas un materiālu mehānikas teorētiskos pamatus, analītiskās un eksperimentālās metodes. Padziļināti apskatītas gaisakuģu dinamiskā slodze un konstrukciju elastīgo elementu dinamiskā reakcija, deformējama cieta ķermeņa teorijas vispārējās problēmas un tās atsevišķās apakšnozares (elastības, plastiskuma un šļūdes teorijas), sagrūšanas mehānikas kritēriji, materiālu un konstrukciju noguruma pretestība. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: Spēja apgūt mūsdienu analītiskās un eksperimentālās metodes tādā līmenī, kas nodrošina to izmantošanu, kā instrumentu pētīšanā atbilstošā zinātnes apakšnozarē (konstrukciju dinamika, deformējama cieta ķermeņa teorija, sagrūšanas mehānika, materiālu mehānika).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj brīvi izmantot konstrukciju dinamikas metodes zinātniskā analīzē, izmantojot analitiskās un skaitliskās metodes. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. - Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj brīvi izmantot spriegumu un deformācijas analīzes metodes zinātniskā darbā elastīgiem ķermeņiem, izmantojot analitiskās un skaitliskās metodes. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. - Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj formulēt un risināt plastiskuma teorijas uzdevumus, izmantot plastiskuma teoriju zinātniskā analīzē. - Referāts zinātniskā seminārā. - Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj formulēt un risināt šļūdes teorijas uzdevumus, izmantot šļūdes teoriju zinātniskā analīzē. - Referāts zinātniskā seminārā. - Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj brīvi izmantot sagrūšanas mehānikas metodes zinātniskā analīzē, izmantojot analitiskās un skaitliskās metodes. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. - Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj formulēt un risināt uzdevumus par noguruma raksturojumiem zinātniskā analīzē un lietišķās problēmās. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. - Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Priekšzināšanas Konstrukciju dinamika, deformējama cieta ķermeņa teorija, sagrūšanas mehānika, materiālu mehānika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]