TAS517 Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes

Kods TAS517
Nosaukums Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek izskatītas gaisakuģu tehniskā stāvokļa kontroles sistēmas problēmas. Gaisakuģu bojājumi. Novecojošo gaisakuģu problēma. Konstrukciju nesagraujošo kontroles metožu fizikālie pamati un tehnoloģija. Nesagraujošā kontrole: vizuālā un ultraskaņas kontrole, virpuļstrāva, akustiskā emisija, radiografija, termografija. Gaisakuģu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Padziļināta zinātnisku darbinieku akadēmiskā un praktiskā sagatavošana gaisakuģu tehniskā stāvokļa nesagraujošās kontroles jomā, kas ir viens no mūsdienu zinātnes un tehnikas progresa aktuāliem virzieniem. Priekšmeta uzdevumi: • gaisakuģu tehniskā stāvokļa kontroles sistēmas. • nesagraujošās kontroles metodes, monitoringa tehnika un sensoru tehnoloģijas • mūsdienu signāla apstrādes metodes bojājumu atklāšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt gaisakuģu bojājumu bīstamību un galvenās īpašības. - 1. Lab.darbs: Helikoptera astes sijas defektācija.
Students apzinās un izprot nesagraujošās kontroles metodes. - 2. Lab.darbs: Helikoptera astes sijas kontrole.
Students spēj izvēlēties monitoringa tehniku un tehnoloģijas. - Kursa darbs: Pjezokeramikas sensoru īpašību aprēķins un eksperimentālā noteikšana.
Students spēj izmantot mūsdienu signāla apstrādes metodes bojājumu atklāšanai. - 3. Lab. darbs: Monitoringa rezultātu apstrādes metodes.
Priekšzināšanas Fizikas zināšanas: akustika, ultraskaņa, virpuļstrāvas, pjezoelektrība, optika, izstarošanas; Sagrūšanas mehānika; Dinamiskā elastības teorija.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]