TAS506 Materiālu un konstrukciju nogurums

Kods TAS506
Nosaukums Materiālu un konstrukciju nogurums
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Ēriks Ozoliņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Iekļauj materiālu noguruma parādības, noguruma iemeslu aprakstu. Noguruma sagrūšanas posmi, noguruma pretestības raksturojumi, ilgizturības robežu ietekmējošie faktori tiek analizēti, pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem. Teorijas pamati, eksperimenta un aprēķina metodes sastāda priekšmeta galveno daļu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Materiālu un konstrukciju nogurums ir materiālu mehānikas daļa, kas pēta materiālu noguruma likumsakarības un ietekmējošos faktorus, kā arī konstrukciju ilgizturības aprēķina metodes. Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt materiālu un konstrukciju noguruma īpašību novērtēšanas metodes, kā arī to lietošanu praktiskiem mērķiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izmantot teorētiskās zināšanas par galvenām materiālu un konstrukciju noguruma likumsakarībām un pētīšanas metodēm. - Aprēķina darba aizstāvēšana. -Eksāmens.
Students spēj formulēt un risināt materiālu noguruma uzdevumus. - Aprēķina darba aizstāvēšana. -Eksāmens.
Students spēj plānot noguruma izmēģinājumus un apstrādāt rezultātus. - Laboratorijas darba izpilde un aizstāvēšana. -Eksāmens.
Students spēj izmantot sagrūšanas mehānikas metodes noguruma plaisas izplatīšanai. - Aprēķina darba aizstāvēšana. -Eksāmens.
Priekšzināšanas Materiālzinātne, Materiālu pretestība, Būvmehānika, Elastības teorija, Sagrūšanas mechānika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]