TAS505 Konstrukciju dinamika

Kods TAS505
Nosaukums Konstrukciju dinamika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Ēriks Ozoliņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Izskatītas konstrukciju dinamikas pamati: dinamiskā slodze, pašsvārstības un ierosinātās svārstības, pašsvārstības frekvence un forma, elastīgas sistēmas dinamika; konstrukcijas elementi ar nepārtraukti sadalītiem parametriem. Sīkāk izskatītas atrisināšanas metožu praktiskā izmantošana, analītiskās un skaitliskās metodes, tai skaitā galīgo elementu metode..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Konstrukciju dinamika ir lietišķas mehānikas daļa, kas pēta konstrukcijas dinamisku slogojumu un tās reakciju (iekšējie spēki, spriegumi, deformācijas) un ietekmējušo faktoru, kā arī konstrukciju dinamiskās stiprības aprēķina metodes. Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt konstrukciju dinamikas metožu, uzdevumu, kā arī to lietošanu praktiskiem mērķiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students zina galvenās materiālu un konstrukciju dinamikas likumsakarības un pētīšanas metodes. - Eksāmens.
Students spēj izmantot teorētiskās zināšanas konstrukciju dinamikas uzdevumos. - Aprēķina darbs: Sijas ar mainīgiem parametriem pašsvārstību frekvenču un formas noteikšana.- Eksāmens.
Students spēj izvēlēties un izmantot racionālu metodi konstrukciju dinamikas uzdevumu atrisināšanai. - Aprēķina darbs: Sijas ar mainīgiem parametriem robežnosacījumu ietekme uz pašsvārstību frekvencēm un formām. - Eksāmens.
Students spēj izmantot mūsdienu datorprogrammatūru konstrukciju dinamikas uzdevumu atrisināšanai. - Stieņa ar mainīgiem parametriem robežnosacījumu ietekme uz pašsvārstību frekvencēm un formām. - Eksāmens.
Students spēj novērtēt skaitliskā atrisinājuma precizitāti. - Laboratorijas darbs: Pašsvārstību frekvenču un formu eksperimentālā noteikšana. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programma. Īpaši: mehānika, materiālu pretestība, plānsienu konstrukciju būvmehānika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]