ĶVT557 Tehnoloģisko procesu un iekārtu vadība

Kods ĶVT557
Nosaukums Tehnoloģisko procesu un iekārtu vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Vanags
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ievads, iekārtu vadības principi. Iekārtu automātiskās vadības principi. Dažādi regulācijas algoritmi. Iekārtu kontrolē izmantojamie sensori. Dažādu plašāk pielietoto sensoru apskats: temperatūras, spiediena, līmeņa, plūsmas, mitruma, vadītspējas, pH un citi. Procesa iekārtu vadības izpildelementi. Izpildelementu vadības principi. Galvenie izpildelementu tipi. Procesa programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC). To uzbūves, funkcionālie un pielietošanas principi. Procesa vizualizācijas sistēmas - SCADA. SCADA galvenās funkcijas un uzdevumi. Funkciju sadalījums starp PLC un SCADA. Procesa tehnoloģiskās un automatizācijas shēmas. To saistība un atšķirības. Dažādu automatizācijas shēmu izveides piemēri..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par tehnoloģisko procesu un iekārtu vadību. Kursa uzdevums - iegūt kompetenci par tehnoloģisko procesu un iekārtu pielietojumu tehnoloģisko procesu kontrolē un vadībā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izveidot dažādu tehnoloģisko procesu vispārējas procesu vadības blokshēmas - Pastāvīgs darbs, ieskaite.
Spēj izveidot procesu vadības modeļa programmu uz Siemens Logo kontrolieri - Pastāvīgs darbs, ieskaite.
Orientējas tehnoloģisko procesu automatizācijas blokshēmās un to pielietojumos - Eksāmens
Priekšzināšanas Bakalauru studiju programma;

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
300.00 300.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Prof. J.Vanags Paula Valdena iela 3/7-335 5 15.20 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]