ĶVT502 Bioprocesu inženierijas pamati

Kods ĶVT502
Nosaukums Bioprocesu inženierijas pamati
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Vanags
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Zināšanu pamati par biotehnoloģiskajiem procesiem, to inženiertehniskie aspekti un biotehnoloģiskie realizācijas principi. Galvenās tēmas: mikrooganismu augšanas kinētika; dažādu mikroorganismu kultivācijas procesu apskats (periodiskais, piebarošanas, nepārtrauktais); fermentācijas procesu tehnoloģiskie principi; raksturīgāko bioreaktoru konstrukciju apskats; biotehnoloģisko procesu kontroles un vadības metodes un instrumenti; sterilizācijas principi un tehnika; mūsdienu attīstības tendences bioprocesu inženierijā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērkis ir iepazīstināt ar galvenajiem bioinženērijas principiem un to pielietojumiem. Kursa uzdevumi ir iegūt komepetenci par bioinženēriju un to pielietojumiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj novērtēt biotehnoloģijas pielitojuma iespējas - Vērtēšanas veidi un kritēriji: pastāvīgi izstrādātas prezentācija, ieskaite. Spēja izskaidrot biotehnoloģijas pielietojuma sfēras.
Spēj izveidot un interpretēt vienādojumus mikroorganismu kultivācijai ar piebarošanu un nepārtrauktajam procesam. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: pastāvīgi izstrādātas prezentācija, ieskaite. Spēja pastāvīgi izveidot piebarošanas un nepārtrauktā procesa vienādojumus.
Prot analizēt laboratorijas bioreaktoru automātiskās vadības iespējas un nepieciešamību atkarībā no pielietojuma. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: pastāvīgi izstrādātas prezentācija, ieskaite. Spēja analizēt un noteikt laboratorijas bioreaktora automātiskās vadības risinājumu.
Spēj izvērtēt pilota mēroga bioreaktoru specifiskās prasības un risinājumus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: pastāvīgi izstrādātas prezentācija, ieskaite. Spēja izvērtēt pilota bioraektora risinājumus..
Spēj saprast būstiskāko bioreaktora validācijai. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: pastāvīgi izstrādātas prezentācija, ieskaite. Spēja izsklāstīt bioreaktora validācijas principus.
Prot novērtēt bioreaktora izvēles principus dažādiem pielietojumiem - Vērtēšanas veidi un kritēriji: pastāvīgi izstrādātas prezentācija, ieskaite. Spēja izskaidrot bioreaktora izvēli atkarībā no pielietojuma.
Priekšzināšanas ĶVĶ113 .Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]