ĶVT421 Tīrākas ražošanas principi

Kods ĶVT421
Nosaukums Tīrākas ražošanas principi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Valdemārs Ščerbaks
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros tiek izskaidrota ražošanas tehnoloģiju saistība ar vides pārvaldes un vides aizsardzības normatīviem. Vides politika, vides konvencijas un ES direktīvas uzņēmējdarbības plānošanai, patērētāju un klientu de facto prasību kopums. Tīrākas ražošanas pamatkritēriji - labākie pieejamie tehniskie paņēmieni: BAT, BREF un Pasaules Banka rekomendācijas. Praktiskajos darbos studentiem ir iespēja izstrādāt rekomendācijas tīrākas ražošanas principu ieviešanai konkrētā ražošanā, pamatot risinājumu izvēli un aizstāvēt savu darbu prezentācijas laikā. Lomu spēlēs analizēt citu studentu rekomendācijas un pieņemt lēmumus. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zināšanas par ražošanas tehnoloģiju saistību ar vides pārvaldes un vides aizsardzības normatīviem. Pārzināt vides politiku, vides konvencijas un ES direktīvas uzņēmējdarbības plānošanai. Apgūt patērētāju un klientu de facto prasību kopumu. Orientēties tīrākas ražošanas pamatkritērijos - labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (BAT, BREF), labākā ražošanas prakse (GMP), labākā laboratorijas prakse (GLP).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students prot analizēt BAT un BREF rekomendācijas, ņemot vērā Valdības deklarācijas uzdevumus vides aizsardzības jomā. - Students sagatavo referātu par uzdoto tēmu
Students spēj izstrādāt un pamatot tīrākas ražošanas ieviešanu izstrādātā tehnoloģiskā shēmā - Pārbaudes veids: Mājas darbs tiek prezentēts nodarbībās laikā. Kritēriji: Students pamato izstrādātās rekomendācijas. Studentam jāprot atbildēt uz auditorijas un pasniedzēja jautājumiem
Students spēj izstrādāt tehnoloģisku shēmu atbilstoši labākās ražošanas prakses prasībām. - Students sagatavo referātu par uzdoto tēmu. Noslēgumā eksāmens.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. V.Ščerbaks Paula Valdena iela 3/7-335 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. V.Ščerbaks Paula Valdena iela 3/7-335 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]