ĶVT420 Ražotnes projektēšana

Kods ĶVT420
Nosaukums Ražotnes projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Valdemārs Ščerbaks
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Ražotnes definēšana, sastāvdaļas, juridiskās normas. Projektēšanai nepieciešamā informācija. Projektēšanas saturs un ekonomiskais izvērtējums. Ražotnes vietas izvēle. ES un LR likumdošana ražotnes izveidei. Ražotnes bloku projektēšana: noliktavas, ražošanas telpas, laboratorijas, palīgdienesti, atkritumu saimniecība. Tehnoloģiskā procesa izvietojums ražotnes teritorijā. Rūpniecības celtniecības pamati. Projektēšanas datorprogrammas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Students pārzina ražošanas organizēšanas un projektēšanas procesu. Prot organizēt pamatprocesu, noliktavas un citus nepieciešamas struktūras. Spēj analizēt likumdošanas aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izstrādāt gan tehnoloģisko procesu, gan parādīt uzņēmuma struktūru - Mājas darba prezentācija (atbilde uz jautājumiem)
Spēt sagatavot iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai - Prezentācijas laikā prot atsaukties uz likumdošanas aktiem, analizēt potenciālas ārkārtas situācijas
Students spēj izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas rīcības programmu - Prezentācijas laikā prot atsaukties uz likumdošanas aktiem, analizēt potenciālas ārkārtas situācijas
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
360.00 360.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 2. kurss, 1 grupa
2 Pr.d.; Lab.d. V.Ščerbaks Paula Valdena iela 3/7-337 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d.; Lab.d. V.Ščerbaks Paula Valdena iela 3/7-337 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]