ĶST566 Implantu formu veidošanas tehnoloģija

Kods ĶST566
Nosaukums Implantu formu veidošanas tehnoloģija
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Implantu formas un to projektēšanas metodes. Matemātiskie aprēķini implantu formu projektēšanā. Metālu izmantošana implantoloģijā. Metāla implantu iegūšana no monolīta un prespulveriem. Polimēru, stikla un keramisko implantu iegūšanas tehnoloģijas. Formēšanas pamattehnoloģijas -presēšana, liešana, termoplastiskā formēšana - un to paveidi. Speciālās formēšanas tehnoloģijas - šķiedru tehnoloija, slāņveida struktūras,infiltrācija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Speciālists orientējas noteiktas precīzas formas dažādu materiālu implantu ieguvē, ievērojot to izmēru un formas izmaiņas tehnoloģiskos procesos. Pārzina jaunākās formēšanas metodes, to piemērotību vienam vai otram materiālm un izmaksas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Ir sapratne un analīzes spēja par dažādām implantu formām un to projektēšanas metodēm - Referāts.
Orientējas dažādu materiālu izvēlē implantu ieguvei. - Ieskaite
Prot analizēt un salīdzināt jaunākās implantu formēšanas tehnoloģijas. - Ieskaite par praktisko darbu un eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ķīmijā, fizikā un materiālzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]