ITE010 Prakse

Kods ITE010
Nosaukums Prakse
Statuss Prakse
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa, Valērijs Skribans, Dmitrijs Solovjovs, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Jānis Kuškins, Alla Starčenko
Kredītpunkti 26.0 (39.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Prakse ir neatņemama profesionālo studiju programmas sastāvdaļa, kas paredzēta praktiskā darba iemaņu un kompetenču apgūšanai. Prakses laikā studējošais nostiprina un papildina iegūtās teorētiskās zināšanas, kuras apvieno ar praktisko darbu. Prakses laikā studējošais pēta starptautisko ekonomisko sakaru vai uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas jomas darba ikdienu un organizāciju. Prakses noslēgumā jāizstrādā prakses atskaite, tās rezultātus var izmantot nepieciešamās informācijas vākšanai, apstrādei un analīzei maģistra darba vajadzībām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prakses mērķis ir prakses laikā sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas izvēlētās studiju programmas specializācijas jomā. Prakses uzdevums ir attīstīt studējošo spējas patstāvīgi strādāt uzņēmējdarbības vai profesionālajā vidē, pētīt, prasmi atklāt, analizēt aktuālās praktiskās problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus problēmu risināšanai, veikt informācijas vākšanu un izpēti, pamatojoties uz kuriem tiek formulēti spriedumi, lai paaugstinātu izvēlētās jomas efektivitāti. Prakses uzdevums ir arī pilnveidot un nostiprināt studējošā komunikācijas spējas, t.sk. spējas publiski aizstāvēt savu viedokli un darba rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj apskatīt un kritiski analizēt izvēlētā studiju virziena specifiku un darbību ikdienā. Spēj iegūt datus maģistra darba teorētiskās, analītiskās, projekta u.c. daļas izstrādāšanai. Spēj izstrādāt prakses atskaiti. - Izstrādāta prakses atskaite. Prakses atskaitē pamatoti prezentēts prakses laikā sasniegtais mērķis, uzdevumi un to rezultāti. Pozitīvs prakses atskaites aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Prot publiski korekti izklāstīt un aizstāvēt izstrādātās prakses atskaites teorētiskos un praktiskos aspektus. - Prakses atskaites aizstāvēšanas laikā demonstrēta spēja publiski prezentēt un argumentēt izstrādātā darba rezultātus.
Prot atlasīt nepieciešamo informāciju, kā arī to mērķtiecīgi izmantot radošajā darbā. - Prakses atskaitē argumentēta nepieciešamo informācijas avotu un datu izvēle un korekti noformēts avotu saraksts.
Spēj novērtēt, apkopot un izdarīt secinājumus par darba ikdienu un specializācijas procesiem prakses vietā, spēj publiski aizstāvēt iegūtos rezultātus, kā arī izstrādāt prakses atskaiti specializācijas jomā. - Prakses atskaitē demonstrēta spēja novērtēt un aizstāvēt ar darba ikdienu saistītus procesus un to attīstības tendences, saņemts pozitīvs prakses vadītāja un Koordinatora vērtējums.
Prot veikt studējošajam individuāli uzdotu uzdevumu par nozares un jomas specifiku un procesiem. - Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijas pozitīvs lēmums/vērtējums par atbilstību prakses mērķim un uzdevumiem saskaņā ar Nolikumu.
Priekšzināšanas Iepriekšējos studiju gados apgūtās teorētiskās zināšanas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
1222.00 1118.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]