IRE303 Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Kods IRE303
Nosaukums Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Aleksandra Mihņenoka, Maija Šenfelde
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ekonomikas attīstība un ienākumu pilns apgrieziens. Ienākumi valsts budžetā un valsts budžeta izdevumi. Uzņēmuma ekonomiskie rādītāji, Peļņas un zaudējuma aprēķins, bilance. Peļņas maksimizēšana ražošanā. Uzņēmuma un apkārtējās vides savstarpējā mijiedarbība. Finanšu investīcijas. Valsts regulējošā loma sociālekonomisko un ekoloģisko problēmu risināšanā. Apkārtējās vides piesārņojuma radītie zaudējumi sabiedrībai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iegūtās zināšanas ekonomikā izmantot, lai katra saimnieciskā vienība "Ecosys" lietišķajā spēlē maksimizētu personīgo labumu un uzlabotu ekonomisko stāvokli valstī. Uzdevumi: prast izmantot ekonomiskās zināšanas konkrētā ekonomiskā stāvokļa analizēšanā un novērtēšanā; prastu aprēķināt nepieciešamos rādītājus saimnieciskās darbības analīzei un optimālu lēmumu pieņemšanai; spētu patstāvīgi noteikt stratēģiskos mērķus; prastu izstrādāt konkrētu pasākumu plānu nākošajam plānošanas periodam; prastu saskatīt pieņemto lēmumu tuvākas un tālākas sekas; spētu izveidot videi draudzīgu koncepciju
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studiju priekšmeta noslēgumā students spēj: 1. izprast ekonomiskos procesus no atsevišķu saimniecisko vienību pozīcijām tirgū, kā arī valsts lomu atsevišķu makroekonomisku un ekoloģisku jautājumu risināšanā - Ar datora programmu apstrādāti ieejas dati un ziņojumi par rezultātiem; Eksāmens
2. analizēt situāciju ražošanā, plānot optimālo ražošanas daudzumu un nepieciešamo ražošanas iekārtu daudzumu, nepieciešamo resursu apjomu t.sk. izejvielu, darbinieku skaitu, patērējamo enerģiju u.c. - Uzdevumi; Prezentācija
3. pieņemt lēmumus, lai uzlabotu savu personīgo un sabiedrības labumu - Ar datora programmu apstrādāti ieejas dati un ziņojumi par rezultātiem; Prezentācija; Eksāmens
4. novērtēt akciju dividenžu ienesīgumu, tīro peļņu uz vienu akciju un akciju kapitāla rentabilitāti un izprast tiešo un netiešo ienākumu gūšanu no parastajām akcijām - Uzdevumi
Priekšzināšanas Vēlamas priekšzināšanas uzņēmuma vadīšanā un ekonomikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIBE0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-508 1 14.30 - 16.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-508 1 16.30 - 18.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-513 2 10.15 - 11.50 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-513 2 12.30 - 14.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-308 4 12.30 - 14.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 4 14.30 - 16.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 5 14.30 - 16.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 5 16.30 - 18.05 *
RICH0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-508 1 14.30 - 16.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-508 1 16.30 - 18.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-513 2 10.15 - 11.50 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-513 2 12.30 - 14.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-308 4 12.30 - 14.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 4 14.30 - 16.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-511 5 12.30 - 14.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 5 14.30 - 16.05 *
1 Pr.d. Lekt. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 5 16.30 - 18.05 *
2019/2020 gada rudens semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 1 10.15 - 11.50 * * * *
1 Pr.d. A.Mihņenoka Kalnciema 6-509 1 12.30 - 14.05 * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]