IMP511 Nodokļu plānošana (studiju projekts)

Kods IMP511
Nosaukums Nodokļu plānošana (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju projekta pamatā ir konkrētu praktisku risinājumu izstrādāšana, izmantojot nodokļu objektu. Projektā students veiks aprēķinus tiešo nodokļu plānošanā, uzņēmumu ienākuma nodokļu plānošanā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānošanā, nekustamā īpašuma nodokļa plānošanā. Studiju projekta aizstāvēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nodokļu plānošana ir studiju projekts, kas ļauj studentam izstrādāt konkrētus praktiskus risinājumus uzņēmuma nodokļu plānošanai veicot aprēķinus tiešo nodokļu plānošanai un iegūt nodokļu maksājumu plānošanas (optimizācijas) prasmi. Kursa īstenošanas uzdevumi ir apgūt nodokļu maksājumu plānošanas sistēmas pamatprincipus starptautiskajā līmenī, apgūt nodokļu plānošanas elementus izmantojot nodokļu objektu, likmju, maksāšanas kārtības diferenciāciju, prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas ir izmantojami komercdarbības lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes komercdarbības lēmumu pieņemšanā un ekonomiskā pamatošanā, kā arī izvērtēt iespējamus ierobežojumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj kritiski analizēt nodokļu sistēmas, nodokļu atvieglojumu un citus nodokļu elementus, izmantot analīzes rezultātus praktiskajā darbībā - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj izmantot praktiski nodokļu plānošanas un optimizācijas vispārējus principus un iespējās pasaules ekonomikas globalizācijas apstākļos. - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj novērtēt pieņemto lēmumu ietekmi uz komercdarbības rezultātiem un valsts nodokļu administrēšanu - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj izvērtēt nodokļa slogu un nodokļu sistēmas elementus (likmes, objekts, bāze, maksāšanas kārtība). - Studiju projekta aizstāvēšana
Spēj izvērtēt iespējas izmantot nodokļu konvenciju nosacījumus un tiesiskā regulējuma atšķirības. - Studiju projekta aizstāvēšana
Priekšzināšanas Nepieciešamas bakalaura līmenī iegūtas zināšanas par nodokļu un nodevu sistēmām, nodokļu organizāciju

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Aizst. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 16.30 - 18.00
2020/2021 gada rudens semestris
RIGMB 2. kurss, 11+12 grupa
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
RIGMP 2. kurss, 11+12 grupa
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
RIGMB 2. kurss, 1 grupa
1 Aizst. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 6 09.00 - 11.00 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]