IMP510 Nodokļu plānošana

Kods IMP510
Nosaukums Nodokļu plānošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets aplūko LR nodokļu un nodevu sistēmu, sniedz priekšstatu par klasifikāciju, to elementiem, funkcijām. Aplūkota nodokļu aplikšanas vēsture, kā arī Latvijas nodokļu sistēmas attīstība un perspektīvas. Sniegts ieskats par nodokļu aplikšanas tiesiskajiem pamatiem un ES Tiesas nolēmumiem nodokļu jautājumos, nodokļu plānošanas iespējām un nodokļu piemērošanas starptautiskajiem aspektiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets nepieciešams sekmīgai maģistra darba izstrādei un sniedz specializācijas zināšanas par nodokļu plānošanu, nodokļu maksājumu optimizāciju, izmantojamām nodokļu maksājumu plānošanas un optimizācijas metodēm un ierobežojumiem. Kursa uzdevumi ir apgūt nodokļu maksājumu plānošanas sistēmas pamatprincipus; apgūt nodokļu plānošanas elementus izmantojot nodokļu objektu, likmju, maksāšanas kārtības diferenciāciju, prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas ir izmantojami uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā un ekonomiskā pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzina nodokļu tiesību piemērošanas pamatprincipus, ES muitas un nodokļu tiesības, Eiropas Kopienas Tiesas lomu, nacionālie tiesību aktu būtību, nodokļu un administratīvo atbildību. - 1) Uzdevumi (25%) 2) Situācijas analīze: individuālais vai grupas darbs (25%) 3) Pārbaudes darbs vai tests (25%) 4) Eksāmens (25%)
tudents pārzina nodokļu plānošanas metodes un māk piemērot tās praksē, piem, investīciju plānošanā, nodokļu atvieglojumu pareizā piemērošanā, attiecīgu biznesa modeļu izvēl, īpašo režīmu izvēlē. Spēj piemērot transferta cenu noteikšanas metodes praksē. Spēj izvērtēt nodoklu riskus - 1) Uzdevumi (25%) 2) Situācijas analīze: individuālais vai grupas darbs (25%) 3) Pārbaudes darbs vai tests (25%) 4) Eksāmens (25%)
Students pārzina stratēģijas un iniciatīvas nodokļu izvairīšanās un plānošanas samazināšanai. Students pārzina nodokļu vispārējo un speciālo likumdošanu, nodokļu instrumentus, iekasēšanas pasākumi, administratīvā kontroles risinājumus - 1) Uzdevumi (25%) 2) Situācijas analīze: individuālais vai grupas darbs (25%) 3) Pārbaudes darbs vai tests (25%) 4) Eksāmens (25%)
Students spēj noteikt nodokļu plānošanas atšķirības no nodokļu izvairīšanās. Spēj izprast nodokķu izvairīšanās iemeslus, kā arī izstrādāt priekšlikumus nodokļu izvairīšanās novēršanai. Spēj raksturot ndokļu plānošanas pamatprinicipi (mērķi, līmeņus, shēmas, pārvaldību, rezultātu). - 1) Uzdevumi (25%) 2) Situācijas analīze: individuālais vai grupas darbs (25%) 3) Pārbaudes darbs vai tests (25%) 4) Eksāmens (25%)
Priekšzināšanas Bakalaura līmeņa izglītība, priekšzināšanas par nodokļu sistēmu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-301 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RIGM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-301 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RIGMB 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
RIGMP 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
RIGMB 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]