IMP426 Muitas darbības organizēšana un kontrole

Kods IMP426
Nosaukums Muitas darbības organizēšana un kontrole
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas administratīvās struktūras un organizācija. Muitas procedūras un to organizēšana. Preču pārbaude. Preču un transporta līdzekļu pārvietošana pāri LR muitas robežai. Muitas maksājumi un to pielietošana. Muitas brokeri, muitas noliktavas. Muitas kontrole un tās formas. Informācijas vākšana, apkopošana un riska analīzes pamatprincipi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas darbības organizēšana un kontrole ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students izpratīs muitošanas procesa sastāvdaļas, tai skaitā preču deklarēšanas un muitas kontroles veidus, pārzinās muitas brokera, muitas noliktavu u.c. ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības pamatprincipus un informācijas vākšanas, apkopošanas un riska analīzes pamatprincipus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina muitas režīmu un muitas procedūru veidus un piemērošanas noteikumus, muitas atļautās darbības ar precēm un galvojumu sistēmas darbību muitas iestādēs - Tests, eksāmens.
Izprot muitošanas procesa sastāvdaļas, tai skaitā preču deklarēšanas veidus, deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu muitas iestādē, kā arī personu pārstāvību muitas iestādēs - Tests.
Spēj noteikt preču muitas vērtību un aprēķināt muitas maksājumus, zina, kas ir muitas parāds un tā dzēšanas veidi - Tests un kontroldarbs.
Pārzina muitas brokera, muitas noliktavu u.c. ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības pamatprincipus - Tests, eksāmens.
Prot piemērot vispārējos muitas kontroles veidus – dokumentālā un fiziskā kontrole, kā arī īpašos muitas kontroles pasākumus. Pārzina kontroles pasākumus, kas piemērojami atsevišķiem preču veidiem (stratēģiskas nozīmes un dubultā pielietojuma precēm, licencētajām precēm u.t.t.) - Tests, eksāmens.
Pārzina informācijas vākšanas, apkopošanas un riska analīzes pamatprincipus, prot veikt personas intervēšanu, atpazīt melus un izvairīties no psiholoģiskās iespaidošanas - Tests un kontroldarbs
Priekšzināšanas Zināšanas muitas likumdošanā, datormācībā, muitas darbības pamatos, harmonizētajā sistēmā, ētikā, saskarsmes psiholoģijā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 4+1 grupa
1 Lekc. Doc. A.Gulbis Kalnciema 6-308 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. A.Gulbis Kalnciema 6-308 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]