IMP326 Vadīšanas lēmumu pieņemšana

Kods IMP326
Nosaukums Vadīšanas lēmumu pieņemšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Irina Jevinga, Janīna Stašāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lēmumu klasifikācija. Lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu pieņemšanas līmeņi un stili. Lēmumu koks. Modeļu pielietojums lēmumu pieņemšanas procesā. Kvantitatīvās, grupu, matricu lēmumu pieņemšanas metodes. Grupu metodes lēmumu pieņemšanā. Lēmumu matricas. Informācijas loma lēmumu pieņemšanā. Lēmumu pieņemšanas psiholoģiskie aspekti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vadīšanas lēmumu pieņemšana ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par vadīšanas lēmumu procesu un metodēm. Tā galvenais mērķis ir dot studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadīšanas lēmumu pieņemšanā. Priekšmeta uzdevumi ir: izprast vadīšanas lēmumu būtību, apgūt dažādas lēmumu pieņemšanas metodes un prast tās pielietot.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1.Spēj raksturot vadīšanas lēmumus, lēmumu pieņemšanas apstākļus un procesu - Obligāti izpildīt atbilstošas tēmas uzdevumus. Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
2.Spēj izmantot dažādas lēmumu pieņemšanas metodes: kvantitatīvās, grupu, matricu. - Obligāti izpilda atbilstošas tēmas kontroldarbu. Pasniedzējs vērtē darbu ar atzīmi. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
3.Spēj izveidot lēmumu koku un izmantot to lēmuma pieņemšanai - Obligāti izpilda mājas darbu. Pasniedzējs to vērtē ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
4.Spēj raksturot dažādus lēmumu pieņemšanas modeļus un pielietot tos lēmumu pieņemšanā - Obligāti izpilda atbilstošus uzdevumus. Pasniedzējs pārbauda ar ieskaiti. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena
Priekšzināšanas vadīšanas teorija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+3+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. I.Jevinga Kalnciema 6-303 4 10.15 - 11.50 * * * *
1 Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-303 4 12.30 - 14.05 * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 5. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Jevinga Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]