IMP306 Saimnieciskās tiesības

Kods IMP306
Nosaukums Saimnieciskās tiesības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aldis Čevers, Sanda Runte, Daina Ose, Elmārs Šnevelis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati. Uzņēmējdarbības organizēšana, uzsākšana, reģistrēšana un pārtraukšana. Komerctiesību priekšmets un avoti. Galvenie komerctiesību institūti. Individuālais komersants, personālsabiedrības un kapitālsabiedrības - tiesiskais statuss, nodibināšana, reorganizēšana, darbības pārtraukšana. Maksātnespējas tiesiskais regulējums. Administrators un tā statuss. Pušu savstarpējās attiecības maksātnespējas procesā. Komercdarījumi un to tiesiskais regulējums. Saistību tiesību rašanās un izbeigšanās. Līguma jēdziens, noslēgšana, forma, veidi. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Neatļautas darbības. Saistību izpildījums. LR darba tiesības. Darba tiesisko attiecību jēdziens un rašanās pamats. Darba tiesisko attiecību subjekti. Darba līguma jēdziens, priekšmets, sastāvdaļas, forma. Darba līguma noslēgšana, darbība, grozīšana, izbeigšanās. Darba laiks un atpūtas laiks. Darba samaksa..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pārzināt uzņēmējdarbības tiesiskos pamatus, dažādu komercdarījumu tiesisko regulējumu, LR darba tiesību pamatnostādnes. Iemācīties izmantot iegūtās zināšanas uzņēmējdarbības organizēšanā. Iegūt iemaņas praktisku dzīves situāciju risināšanā uzņēmējdarbībā no tiesiskā aspekta. Iemācīties risināt vadības problēmas iestādes un struktūrvienības efektīvai vadīšanai. Iegūt iemaņas darba tiesību piemērošanā no darba devēja un darba ņēmēja viedokļa
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzin uzņēmējdarbības tiesiskos pamatus. - Kontroldarbs.
Spēj izmantot iegūtās zināšanas uzņēmējdarbības organizēšanā. - Patstāvīgais darbs, dokumentu sastādīšana.
Spēj risināt praktiskas dzīves situācijas uzņēmējdarbībā no tiesiskā aspekta. - Patstāvīgais darbs, situāciju risināšana.
Pārzin dažādus komercdarījumus un to tiesisko regulējumu. - Kontroldarbs, tests, dokumentu sastādīšana, situāciju risināšana.
Spēj rīkoties maksātnespējas gadījumā. - Situāciju risināšana .
Spēj risināt vadības problēmas iestādes un struktūrvienības efektīvai vadīšanai. - Situāciju risināšana.
Izprot LR darba tiesību pamatnostādnes. - Kontroldarbs, tests,.
Spēj piemērot darba tiesības no darba devēja viedokļa. - Kontroldarbs, patstāvīgais darbs, situāciju risināšana, dokumentu sastādīšana.
Spēj piemērot darba tiesības no darba ņēmēja viedokļa. - Kontroldarbs, patstāvīgais darbs, situāciju risināšana, dokumentu sastādīšana.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikā, tiesībās, uzņēmējdarbībā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-311 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-311 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-321 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-321 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents D.Ose Kalnciema 6-321 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]