IMP304 Nodokļi un nodevas

Kods IMP304
Nosaukums Nodokļi un nodevas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Tamāra Vanaga, Aivars Vilnis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve un sastāvdaļas: valsts nodokļi, valsts nodevas, pašvaldību nodevas. Nodokļu sistēmā ietilpstošie valsts nodokļi. Nodokļu un nodevu maksātāji, ar nodokļiem un nodevām apliekamie objekti, nodokļu un nodevu likmes, maksāšanas kārtība. Nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pamatmērķis ir iepazīstināt ar nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā un ārvalstīs, ļauj izprast nodokļu un nodevu vietu uzņēmējdarbībā un iegūt nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi. Priekšmeta uzdevumi ir izprast nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi, apgūt nodokļu uzbūves elementus: objekti, likmes, maksāšanas kārtība un pienākumi, priekšmeta īstenošanas rezultātā prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas izmantojami uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes biznesa lēmumu pamatošanai
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties nodokļu teorijās, nodokļu terminoloģijā, prot piemērot nodokļu tiesību pamatprincipus, izprot starptautiskos nodokļu aspektus, pārzina nodokļu atbildības normas, nodokļu kontroles pamatus, nodokļa maksātāja reģistrācijas prasības - Individuālais darbs Grupas darbs Eksāmens
Spēj veikt iedzīvotāju ienākumu nodokļa, VSAOI aprēķinu, pamatot aprēķinus ar tiesību normām, sagatavot nodokļu deklarācijas, ziņojumus un citus nepieciešamos pārskatus - Praktiskie darbi Kontroldarbs
Spēj veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa aprēķinu, pamatot aprēķinus ar tiesību normām, sagatavot nodokļu deklarācijas, ziņojumus un citus nepieciešamos pārskatus - Praktiskie darbi Kontroldarbs
Spēj veikt pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu, pamatot nodokļu atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanu, aizpildīt pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju - Praktiskie darbi Kontroldarbs
Priekšzināšanas Zināšanas par ekonomiku, pamazināšanas par valsts finansēm, budžetu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors p.i. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors p.i. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
AICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors p.i. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors p.i. A.Žogots Kalnciema 6-523 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]