IMP304 Nodokļi un nodevas

Kods IMP304
Nosaukums Nodokļi un nodevas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Tamāra Vanaga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve un sastāvdaļas: valsts nodokļi, valsts nodevas, pašvaldību nodevas. Nodokļu sistēmā ietilpstošie valsts nodokļi. Nodokļu un nodevu maksātāji, ar nodokļiem un nodevām apliekamie objekti, nodokļu un nodevu likmes, maksāšanas kārtība. Nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pamatmērķis ir iepazīstināt ar nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā un ārvalstīs, ļauj izprast nodokļu un nodevu vietu uzņēmējdarbībā un iegūt nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi. Priekšmeta uzdevumi ir izprast nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi, apgūt nodokļu uzbūves elementus: objekti, likmes, maksāšanas kārtība un pienākumi, priekšmeta īstenošanas rezultātā prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas izmantojami uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes biznesa lēmumu pamatošanai
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties nodokļu teorijās un nodokļu terminoloģija, prot piemērot nodokļu tiesību pamatprincipus - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu, prot veikt apliekama ienākuma korekcijas un pamatot tās - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu, izprot nodokļa maksāšanas avansā un rezumējošā kārtībā īpatnības - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj veikt fizisko personu algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinus, pamatot aprēķinus ar tiesību normām - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj veikt pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu, pamatot nodokļu atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanu, aizpildīt pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj veikt citu nodokļu aprēķinus, izprot nodokļu būtību, aprēķināšanas kārtību un īpatnības - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot fiskālās politikas organizāciju un īpatnības, spēj pielietot praksē nodokļu tiesisko regulējumu - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]