IET107 Ievads ekonomikā

Kods IET107
Nosaukums Ievads ekonomikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Maija Šenfelde, Juris Saulītis, Leonīds Krilovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ekonomikas teorijas priekšmets. Ražošanas iespēju līkne. Piedāvājums.Pieprasījums. Līdzsvara cena. Elastība. Labumi. Derīgums. Ražošanas faktori, to ražīgums. Ražošanas izmaksas. Peļņa. Saimnieciskās plūsmas tautsaimniecībā. Cikli ekonomikā. Nauda. Banku sistēma. Inflācija. Nodarbinātība. Bezdarbs.Valsts ekonomikas regulēšana. Ārējo ekonomisko sakaru formas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt ar ekonomiskajiem procesiem un likumsakarībām atsevišķu saimniecisko vienību un lielu tautsaimniecības sektoru līmenī. Uzdevumi: -noskaidrot ekonomikas pamatproblēmas un pamatjēdzienus; -izprast pieprasījuma un piedāvājuma jēdzienus, to elastību, kā arī cenas veidošanos dažādas konkurences tirgos; - izprast iekšzemes, nacionālā kopprodukta un ekonomiskās izaugsmes būtību; -noskaidrot valsts budžeta un fiskālās politikas būtību; -naudas un monetārās politikas būtību; -izprast starptautisko ekonomisko attiecību nozīmi valsts ekonomikā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj: 1. Novērtēt zaudēto iespēju izmaksas, salīdzinot izmaksu, ieņēmumu un peļņas aprēķinu izmantojot grāmatveža un ekonomista pieeju. - uzdevumu risināšana
2. Sastādīt pašizmaksu tabulu. - kontroldarbs
3. Izskaidrot tirgus nozīmi ekonomikā un atšķirt dažādos tirgus veidus. - mājas darbs
4. Izskaidrot ekonomikas cikliskās attīstības cēloņus un sociāli ekonomiskās sekas. - diskusijas
5. Aprakstīt monetārās un fiskālās politikas būtību un uzskaitīt to instrumentus. - testi
6. Gala vērtējums rakstiskā veidā. - ieskaite
Priekšzināšanas Mācību priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]