IĀS516 Starptautiskā komercdarbība (studiju projekts)

Kods IĀS516
Nosaukums Starptautiskā komercdarbība (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Olga Bogdanova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros tiek nostiprinātas iegūtās teorētiskās zināšanas studiju kursā par starptautisko komercdarbību, risinot praktiskās problēmas. Studiju priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2-6 cilvēkiem, definējot starptautiskajā vidē pastāvošās problēmas un piedāvājot šo problēmu risinājumus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir iemācīties izmantot teorētiskās zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu praksē un konkrētu situāciju analīzē. Uzdevumi: 1.) spēt definēt uzņēmuma vai valsts sistēmas darbībā pastāvošās problēmas, analizēt esošo situāciju, izstrādāt risinājumus identificētajām problēmām, kā arī noteikt šo risinājumu efektivitāti; 2.) spēt strādāt komandā, sadalot pienākumus un ievērojot noteikto laika grafiku; 3.) spēt veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto studiju projektu un pamatot sava pētījuma rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, darbs ar literatūru u.c.) analizēt problēmas. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātās atskaites.
Spēj risināt praktiskus uzdevumus, izklāstīt savas domas, atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandās. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātās atskaites.
Spēj pielietot pieejamo informāciju par privātajiem un valsts starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanai un vadīšanai. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, praktisku situāciju iespējamajiem risinājumiem, tos publiski izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Saskaņā ar studiju programmas plānu.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]