IĀS309 Starptautiskais protokols

Kods IĀS309
Nosaukums Starptautiskais protokols
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Krista Griķe
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz ieskatu starptautiski atzītu un pieņemtu uzvedības, saksarmes un komunikāciju normu ievērošanā uzņēmējdarbības un starpvalstu attiecību - diplomātiskā līmenī. Tiek dots salīdzinājums starpvalstu kontekstā, Latvijas, Eiropas savienības un visas pasaules mērogā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast etiķetes un protokola būtību un funkcijas, to lomu sabiedrībā un starpvalstu attiecību veidošanā. Pārzināt un prast praktiski pielietot uzvedības normas sasveicinoties un atvadoties, iepazīstoties, uzrunājot citas personas, pasniedzot un saņemot vizītkarti, veicot saraksti un sazinoties pa tālruni. Orientēties pieņemšanās un to veidos. Prast izvēlēties atbilstošu apģērbu, dāvanas un pārzināt galda kultūras prasības.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izport etiķetes un protokola būtību un funkcijas, lomu sabiedrībā un starpvalstu attiecību veidošanā. Pārzina, prot praktiski pielietot uzvedības normas sasveicinoties, atvadoties, iepazīstoties, uzrunājot citas personas, pasniedzot un saņemot vizītkarti, veicot saraksti, sazinoties telefoniski. - Patstātīgais darbs ORTUSā. Ieskaite.
Orientējas pieņemšanas veidos, izport principus viesu izvietojumam pie galda. Pārzina galvenās pieņemšanu atšķirības un uzvedības normas katrā no pieņemšanām. - Patstātīgais darbs ORTUSā. Ieskaite.
Izprot galda kultūras un vīna kartes pamatprincipus un atšķirības dažādu valstu galda kultūrās. - Praktiskais darbs nodarbību laikā un patstāvīgais darbs ORTUSā.
Students pārzina principus un prot izvēlēties apgērba komplektāciju atbilstošām situācijām. - Praktiskais darbs nodarbību laikā un patstātīgais darbs ORTUSā.
Students pārzina principus un prot izvēlēties dāvanas, ziedus un apsveikumus atbilstošās situācijās. Prot izveidot un sniegts atbildes uz apsveikumiem un ielūgumiem. - Praktiskais darbs nodarbību laikā un patstātīgais darbs ORTUSā.
Priekšzināšanas Lietiškā etiķete, Lietišķajā komunikācija, Politikas pamati; pamatzināšanas vēsturē un ētikā, kā arī saskarsmes pamatos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]