HPS620 Augstskolu didaktika

Kods HPS620
Nosaukums Augstskolu didaktika
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Pedagoģija
Struktūrvienība Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
Mācībspēks Alīda Zigmunde
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar didaktikas likumsakarībām un pamatkategorijām, atklāj izglītības procesa specifiku augstskolā, veido izpratni par didaktikas attīstības tendencēm. Līdztekus teorētiskajām zināšanām tiek apgūtas prasmes veidot studiju priekšmeta satura apguves didaktisko modeli, izvēlēties plānotajiem mācību rezultātiem atbilstošas mācību un mācību sasniegumu novērtēšanas metodes. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Veidot izpratni par didaktikas teorijām un pamatkategorijām, par studiju procesu, kā arī attīstīt prasmi izstrādāt un didaktiski pamatot studiju kursa/ atsevišķa temata izvērstu aprakstu. Prasme modelēt mācību nodarbību un prezentēt to.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
• izpratne par mācību teoriju un didaktisko modeļu daudzveidību - Eseja
• prasme izvērtēt atšķirīgu didaktisko modeļu pedagoģisko lietderību, noteikt katra riska faktorus - Didaktisko pieeju salīdzinoša analīze
• prasme izraudzīties studiju kursa vai atsevišķa temata apguves mērķim/uzdevumiem pedagoģiski lietderīgāko mācību metodi un organizācijas formu - Patstāvīgais darbs - kursa temata izvērsts plānojums un tā didaktiskā analīze
• prasme izstrādāt e-studiju kursa skices projektu - Ideju karte
prasme didaktiski izvērtēt studiju priekšmeta aprakstu satura un procesa vienībā ( mērķis - līdzekļi -rezultāts- vērtēšana) - Praktiskais darbs
prasme sagatavot īsu ( līdz 10 minūšu) prezentāciju par aktuālu augstskolas didaktikas problēmu - Prezentācija.
Studiju rezultātu galīga vērtēšana - - eksāmens.
Priekšzināšanas Zināšanas par izziņas procesiem, mācīšanās stiliem un to izpausmēm.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]