HPS123 Ģimenes psiholoģija

Kods HPS123
Nosaukums Ģimenes psiholoģija
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
Mācībspēks Airisa Šteinberga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss sniedz priekšstatu par ģimenes struktūras un attīstības psiholoģiskajiem aspektiem. Aplūkota ģimene savstarpējo attiecību kontekstā. Ģimenes modeļi, sociālais statuss un dzīves stils. Seksuālās uzvedības aspekti. Laulāto attiecību dinamika, bērnu, bērnu un vecāku saskarsme. Ģimenes krīzes, problēmas un to risināšanas iespējas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Orientēties ģimenes psiholoģijas pamatjēdzienos, prast tos adekvāti pielietot rakstos un mutvārdos. Paaugstināt studentu sociālās kompetences līmeni: uztvert attiecību daudznozīmīgumu, izprast dažādas ģimenes situācijas un apgūt pamatprasmes tās risināt. Palīdzēt studentiem izveidot un nostiprināt viedokli par stabilu ģimeni kā priekšnoteikumu veiksmīgai dzīvei.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par ģimeni kā sabiedrisku parādību, ģimene kā mazā grupa - Reālas vai iedomātas ģimenes sociālpsiholoģiskā portreta izveide, balstoties uz dotajiem kritērjiem
Zināt un izprast personības attīstības saistību un gatavību ģimenei. Fiziskā, sociālā un psiholoģiskā brieduma līdzsvarotības problēmas. Atbildība, patstāvība un personības brīvība kā ģimenes veidošanas kritēriji - Pašraksturojums
Zināt partnera izvēles kritērijus, psiholoģiskos nosacījumus. Spēt atpazīt un raksturot pāru attiecības un ģimeni. Prast analizēt ģimenes veidošanas motivāciju, apzināties tradīciju, ģimenes noslēpumu un leģendu psiholoģisko jēgu - Kolāža, dzimtas koka psiholoģiskais raksturojums
Zināt, apjēgt, atpazīt bērna un vecāku mijiedarbības sociālpsiholoģisko sarežģītību un sistēmiskumu. - Morālo dilemmu risināšana
Zināt un prast pamatot psiholoģiskos šķiršanās cēloņus, analizēt procesu un izskaidrot sekas. Apzināties psiholoģisko fenomenu daudzveidību ģimenē: greizsirdība - uzticēšanās, neuzticība - uzticība, mīlestība - naids, vardarbība - līdztiesība, cieņa - pazemošana - Uzdevumu risināšana
Prast raksturot ģimenes attīstības dažādus posmus: jaunā ģimene, nobriedušā un ilgdzīvojušā ģimene. Prast izskaidrot un pamatot vairāku paaudžu ģimenes īpatnības, kā arī paaudžu sadarbības iespējas. - Nākotnes projektēšana un pieredzes analīze
Attīstīt individuālo viedokli par ģimenes situācija mūsdienu Latvijā: ekonomiskie, politiskie, sociālie un psiholoģiskie aspekti - Eseja
Priekšzināšanas Vēlams zināt vispārīgās, personības un sociālās psiholoģijas pamatjēdzienus un būt priekšstatam par sociālo zinātņu izpētes mērķiem, uzdevumiem un pielietojumu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]