DSP453 Biznesa procesu modelēšana: metodes un rīki

Kods DSP453
Nosaukums Biznesa procesu modelēšana: metodes un rīki
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Mācībspēks Mārīte Kirikova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss iepazīstina studentus ar populārākajām metodēm biznesa procesu modelēšanā un mūsdienu biznesa procesu modelēšanas rīku spektru. Kursa laikā studenti iegūs zināšanas, kā izstrādāt biznesa procesa modeļus un to izmaiņu priekšlikumus, kā ieviest izmaiņas biznesa procesu modeļa līmenī un kā, izmantojot biznesa procesu modeļus, noteikt prasības pret tos atbalstošām informācijas sistēmām un servisiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sagatavot studentus šādu uzdevumu veikšanai: biznesa procesu modelēšana, biznesa procesu analīze, informācijas sistēmu un servisu prasību definēšana, pamatojoties uz detalizētiem biznesa procesu modeļiem, kā arī iepazīšanās ar dažādām biznesa procesu modelēšanas valodām un rīkiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pazīst un prot izmantot biznesa procesu modelēšanas valodas un rīkus. - Biznesa procesa modelis izstrādāts vismaz divās modelēšanas valodās ar vismaz diviem modelēšanas rīkiem.
Izprot sarežģītus biznesa procesu modeļus un prot tos izmantot biznesa procesu analīzes un izmaiņu vajadzībām. - Izskaidrots netriviāls biznesa procesa modelis, tā monitoringa parametri, imitācija, analīze un uzlabošanas iespējas.
Prot sasaistīt biznesa procesus ar dažādām uzņēmumu arhitektūrām un veikt izvēlētajai arhitektūrai atbilstošu procesu analīzi. - Izskaidrota procesu analīze, atbilstoši procesu secības, izpildītāju, materiālu un informācijas plūsmas, produktu, pakalpojumu u.c. arhitektūru dimensijām.
Prot identificēt informācijas sistēmu/servisu prasības, balstoties uz biznesa procesu modeli. - Sastādīts no labi definēta biznesa procesa izsecinātu prasību saraksts.
Priekšzināšanas Ieteicams: sistēmu analīzes un programmatūras inženierijas zināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]