BSG317 Telpas klimats

Kods BSG317
Nosaukums Telpas klimats
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jurģis Zemītis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tehnoloģiskajiem procesiem labvēlīga telpu klimata nodrošināšana tekstīlrūpnīcās. Gaisa parametri, piesārņotība. Tīrs un svaiga gaisa padeve telpās. Gaisa apstrādes paņēmieni, iekārtas, to enerģētiskie rādītāji. Klimata praktiskās nodrošināšanas principi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt izpratni par telpu klimata svarīgumu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tekstīlrūpnīcās. Apgūt praktiskās iemaņas gaisa apstrādes procesu izvēlē. Apmācīt rīkoties ar instrumentiem un aparatūru tekstīlrūpnīcu telpu klimata nodrošināšanas sistēmu ekspluatācijai un tehniskajai apkopei.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apgūti tekstīlrūpnīcu telpu klimata nodrošināšanas principi - Ieskaite par apgūstamo zināšanu noturību un prasmi iegūtās zināšanas izmantot aprēķinu piemēros
Spēj izvēlēties klimata nodrošināšanai vajadzīgās iekārtas - Aprēķini, ieskaite.
Spēj veikt iekārtu energopatēriņa aprēķinus - Aprēķini.
Pārzina klimata nodrošināšanas sistēmau ekspluatācijas, tehniskās apkopes un lietošanas principus - Ieskaite.
Priekšzināšanas Apgūti priekšmeti

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]