BSG306 Gāzes apgāde

Kods BSG306
Nosaukums Gāzes apgāde
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jeļena Tihana, Ināra Laube
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Dabas un sašķidrinātās gāzes ieguve, transports.Deggāžu īpašības,sadedzināšana, mērīšanas ierīces. Pilsētu gāzes apgādes sistēmu: patēriņi,plānošana, aplēses. Spiediena regulēšanas iekārtas. Gāzes izmantošanas ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Gūt vispārēju priekšstatu par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzes ieguvi, transportu un sadali. Pārzināt kārtību Latvijā, drošības pasākumus ekspluatējot gāzsapgādes sistēmas, dabasgāzes izmantošanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Iegūt pamatzināšanas par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzapgādes sistēmām, gāzes patērētājiem. - 1. Eksāmenā tiek vērtētas studenta teorētiskās zināšanas par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzapgādes sistēmām, to elementiem, ekspluatācijas kārtību un izmantošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem.
2. Iegūt priekšstatu par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzapgādes sistēmu projektēšanu, montāžu, pieņemšanu ekspluatācijā. - 2. Praktiskajos darbos studentiem jāveic dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzes vada posma hidrauliskais aprēķins, gāzes daudzuma aprēķins pie standartapstākļiem un normālapstakļiem. Jāspēj aprakstīt gāzapgādes sistēmu montāžas un pieņemšanas ekspluatācijā kārtība.
3. Iegūt priekšstatu par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzapgādes sistēmu tehniskās ekspluatācijas kārtību atbilstoši pastāvošo normatīvo dokumentu prasībām. - 3. Praktiskajos darbos tiek vērtētas studentu teorētiskās zināšanas par dabas un sašķidrinātās (propāna-butāna) gāzapgādes sistēmu tehniskās ekspluatācijas kārtību atbilstoši pastāvošo normatīvo dokumentu prasībām.
4. Iegūt priekštatu par deggāzu izmantošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. - 4. Praktiskajos darbos studentiem jāspēj novērtēt deggāzu izmantošanas ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas.
Priekšzināšanas Priekšzināšanas matemātikā, fizikā un termodinamikā, prasme patstāvīgi strādāt ar ieteikto literatūru.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
NBCS0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents I.Laube Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 10:10
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) J.Tihana Ķīpsalas 6b-106 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d.; Lab.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) J.Tihana Ķīpsalas 6b-106 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]