BSG305 Siltumapgāde

Kods BSG305
Nosaukums Siltumapgāde
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Siltumtehnika, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
Struktūrvienība Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Lana Migla, Aleksandrs Zajacs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Siltumapgādes nozīme un attīstība. Siltuma patēriņa un siltuma zudumu aprēķināšana. Siltuma avoti. Siltuma mezgli un siltuma tīkli. Siltuma tīklu izbūves kritēriji. Tīklu projektēšana. Siltuma sistēmas. Hidrauliskais aprēķins. Siltuma patērētāju sistēmas. Ieregulēšana un ekspluatācija. Tarifi, to veidošana. Siltuma uzskaite..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta galvenais mērķis ir sniegt izpratni un attīstīt studentu praktiskās iemaņas: - par siltumapgādes sistēmas raksturojumu, siltuma patērēšanas veidiem un siltuma nesējiem. Sniegt izpratni par apkuri, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu un karsta ūdens apgādi. Par tehnoloģiskiem procesiem; - par siltuma patēriņu aprēķināšanu; - par siltuma avotiem; - par siltuma mezgliem; - par siltuma pārvades sistēmām; - par siltuma patērētāju sistēmām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studentu izpratne un prasme par siltumapgādes sistēmas raksturojumu, par apkuri, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu un karsta ūdens apgādi, par tehnoloģiskiem procesiem. - Praktiskajos darbos tiek novērtētas studentu prasmes izplānot apdzīvotas vietas siltumapgādes sistēmu: apkuri, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu un karsta ūdens apgādes sistēmu. Eksāmens.
Studentu spēja izvēlēties siltuma avotu, izpratne par siltuma mezgliem un par siltuma pārvades sistēmām. - Praktiskajos darbos studentiem jāspēj izvēlēties kritērijus, lai izbūvētu siltuma tīklu. Jāspēj izprojektēt siltuma tīklu. Jāspēj veikt hidraulisko aprēķinu tīkliem.
Studentu prasme par siltuma patēriņu aprēķināšanu. - Praktiskajos darbos studentiem jāspēj veikt siltumenerģijas patēriņa aprēķinus un siltuma zudumu aprēķinus.
Zināšanas par siltuma tarifiem, to veidošanu un par siltuma uzskaiti. - Eksāmens. Praktiskajos darbos studentiem jāspēj aprēķināt siltuma tarifus izmantojot nepieciešamas formulas.
Priekšzināšanas Matemātikā, fizikā un būvniecības siltumfizika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Zajacs Ķīpsalas 6b-313 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Zajacs Ķīpsalas 6b-313 0 09:00 - 12:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]