BRC582 Ģeotehnikas speckurss

Kods BRC582
Nosaukums Ģeotehnikas speckurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kaspars Bondars, Edmunds Šķēle
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz dziļo pamatu un pazemes būvju aprēķinu metodikas un to praktisku pielietošanu aprēķinos. Iepazīstina ar lokanām grunts atbalsta konstrukcijām un to aprēķiniem, stiprības un deformāciju robežstāvokļiem. Analizē tuneļu būvniecības īpatnības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūst pazemes būvju aprēķina metodes. Spēj analizēt pazemes būvju un grunts mijiedarbību. Spēj analizēt dziļas iebūves pamatu un pazemes būvju mijiedarbību ar esošo apbūvi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina un spēj veikt dziļo pamatu aprēķinus un tehnisko risinājumu variantus. Teorijas testa darbs. - Izpildīts teorijas zināšanu ieskaites tests.
Spēj veikt praktisku aprēķina darbu atskaišu izvērtēšanu un pieņemtā praktiska risinājuma analīzi. - Pieņemtā tehniskā risinājuma aizstāvēšana.
Pietiekoši kompetenti orientējas tuneļu būvniecības tehnoloģijās. - Ieskaites tests.
Priekšzināšanas Inženierģeoloģijas pamati, Būvmehānika, Matemātika, Materiālu pretestība, Ģeotehnikas pamatkurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]