BRC477 Lauksaimniecības ēkas

Kods BRC477
Nosaukums Lauksaimniecības ēkas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Gunārs Kalniņš, Kārlis Kostjukovs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lauksaimniecības ēku pamatkursa ietvaros tiek apgūtas zināšanas par ēku tipiem - putnu, govju, zirgu, sīko mājlopu novietnes; lauksaimniecības mašīnu novietnes; lopbarības glabātuves; kā arī galveno raksturīgāko ēku konstruktīvo elementu pielietojumu projektēšanā. Lauksaimniecības ēku pamatkurss tiek apgūts divas daļās. Pirmajā – lekciju ciklā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas projekta izveidē un otrajā posmā – kursa projekta praktiskā izstrāde, ņemot vērā teorētisko bāzi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt galvenās atšķīrības dažādo lauksaimniecības ēku projektēšanā un prast pielietot konkrētā projekta izstrādē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt lauksaimniecības ēku arhitektoniskā plānojuma izvēli atkarībā no to uzdevuma - Izpildīts praktisks lauksaimniecības ēkas projekts ar tehnoloģijas izvērtējumu.
Spēj izstrādāt konstruktīvos risinājumus un konstrukciju savienojumu mezglus - Izpildīti praktiski mezglu aprēķini un norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini.
Priekšzināšanas Sekmīgi studiju rezultati un izpratne par

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]