BRC409 Latvijas inženierģeoloģiskie apstākļi

Kods BRC409
Nosaukums Latvijas inženierģeoloģiskie apstākļi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Sandijs Mešķis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kurss sniedz ieskatu par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, reljefu un ģeoloģiskajiem procesiem, to veidošanās likumsakarībām, inženierģeoloģisko nozīmi un lomu inženierģeoloģisko apstākļu veidošanā. Iepazīstina ar Latvijā sastopamajām gruntīm, to ģenēzi, ģeotehniskajām īpašībām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zināšanas par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, ģeoloģiskajiem procesiem un sastopamajām gruntīm un to izpēti.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Orientējas jautājumos par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, reljefu un to nozīmi Latvijas inženierģeoloģisko apstākļu veidošanā. - Students pārzina Lavijas inženierģeoloģiskos apstākļus un to veidošanās likumsakarības. Pārbaude: kontroldarbi, gala pārbaude - ieskaite
Ir pietiekoši kompetents jautājumos par Latvijā sastopamajiem būves un būvniecību ietekmējošajeim ģeoloģiskajiem procesiem, to izplatību, izraisošajiem un veicinošajeim faktoriem. - Students pārzina Latvijā zināmos ģeoloģiskos procesus, to ietekmi uz būvēm un potenciālos riskus. Pārbaude: kontroldarbi, gala pārbaude - ieskaite.
Pārzina jautājumus par Latvjā sastopamajām gruntīm un derīgajiem izrakteņiem, to klasificēšanu, īpašābām un pētīšanu. - Students pārzina Latvijā sastopamās gruntis un derīgos izrakteņus, tiem raksturīgās īpašības un pētījumus. Pārbaude: praktiskie darbi, gala pārbaude - ieskaite.
Ir iegūtas studiju līmenim atbilstošas zināšanas, par inženierģeoloģiskajiem pētījumiem Latvijā, iegūtās informācijas uzglabāšanu un prezentāciju. - Students pārzina Latvijā veiktos inženierģeoloģisko pētījumu virzienus, ar tiem saistītās laboratorijas, un minēto pētījumu rezultātu uzglabāšanu un pasniegšanu. Pārbaude: kontroldarbi, gala pārbaude - ieskaite.
Priekšzināšanas Fizika, ķīmija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]