BRC009 Zinātniskais darbs

Kods BRC009
Nosaukums Zinātniskais darbs
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kaspars Bondars
Kredītpunkti 150.0 (225.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Zinātniskais darbs ir oriģināls zinātniski pētniecisks autora darbs izvēlētajā nozarē, kas ir saistīta ar būvniecību. Darbam jāsatur eksperimentāla daļa, kura ir balstīta uz oriģinālo metožu un tehnoloģiju izstrādāšanu. Darba laikā ir paredzētas docētāju prakse, ārzemju komandējumi, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs. Darbam jāsatur jaunie zinātniskie rezultāti, kurus drīkst publicēt zinātniskajos rakstu krājumos vai žurnālos. Promocijas darba izstrāde Būvzinātnes nozares, Ģeotehnikas un būvtehnoloģijas apakšnozarēs..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Zinātniskā darba mērķis ir jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde būvzinātnes jomā uz teorētisko un eksperimentālo pētījumu pamata. Darba uzdevumi ir saistīti ar mūsdienu metožu un modeļu pielietošanu ģeotehnikā un būvzinātnes tehnoloģu pilnveidošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apgūt pedagoģiskam darbam nepieciešamās iemaņas - Zinātniskā vadītāja novērtējums
Prot noformulēt pētāmajā nozarē aktuālo, analizēt to iemeslus un izvirzīt risinājuma ceļus. - Zinātniskā vadītāja novērtējums.
Spēj noteikt pētījuma mērķus un uzdevumus. - Recenzenta pozitīvs novērtējums.
Spēj integrēt iegūtās zināšanas pētāmās nozares problēmu risināšanā un izstādāt piedāvājumus problēmu risinājumiem. - Recenzenta pozitīvs novērtējums.
Prot pielietot darbā tādas matemātiskas teorijas, kā matemātiskā statistika, optimizācija, datormodelēšana, eksperimentu plānošana utt. - Recenzenta pozitīvs novērtējums.
Spēj izstrādāt pētījuma eksperimentālo daļu, izmantojot oriģinālas metodes un tehnoloģijas. - Recenzenta un promocijas padomes pozitīvs novērtējums par iegūto rezultātu ticamību.
Spēj prezentēt, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sava darba aspektiem publiskā auditorijā. - Darba rezultātu publiska aizstāvēšana un argumentētas atbildes uz jautājumiem un piezīmēm.
Spēt sagatavot zinātniskās publikācijas un konferenču referātus, sagatavot promocijas darbu un aizstāvēt to promocijas padomē - Galvenie rezultāti prezentēti starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Priekšzināšanas Apgūti doktorantūras programmā paredzētie mācību priekšmeti.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]