BMT615 Zinātniskie semināri specializācijā

Kods BMT615
Nosaukums Zinātniskie semināri specializācijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Aleksandrs Korjakins
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Zinātnisko rakstu un patentu apskate, kritisks izvērtējums, recenzēšana un rediģēšana būvzinātnes un materiālzinātnes jomā. Savu pētējumu rezultātu prezentācija un apspriešana. Informācijas ieguves un analīzes metodes, izpētes rezultātu noformēšana, to objektivitātes vērtēšana. Materiālu sagatavošana publikācijām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Zinātnisko semināru mērķis ir nostiprināt un padziļināt teorētiskās zināšanas, attīstīt domāšanu un veicināt dziļākas izpratnes veidošanos par būvzinātnes un materiālzinātnes jomas analīzi, attīstības procesiem un sagaidāmajām perspektīvām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par akadēmiskās rakstīšanas būtību, zinātnisko darbu veidošanas principiem un noformēšanu. - ieskaite
Spēja orientēties bibliogrāfiskās noformēšanas pieejās un dažādajos bibliogrāfiskajos līdzekļos. - ieskaite
Apgūtas praktiskās iemaņas tekstu noformēšanā atbilstoši zinātnisko rakstu prasībām. - ieskaite
Spēja uzstāties konferencēs un semināros, ziņot par pētījumu rezultātiem. - ieskaite
Priekšzināšanas Maģistra grāds

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]