BMT602 Reoloģija

Kods BMT602
Nosaukums Reoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Juris Biršs, Genādijs Šahmenko
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Reoloģijas priekšmets un tā saikne ar betona stiprības teoriju.Betonareoloģiskās īpašības. Reoloģiskie modeļi. Makroreoloģija. Relaksācija.Tiksotropija.Tilpuma reoloģija. Mikroreoloģija un tās pielietošanas metodes. Reometrija. Praktiskās metodes betona reoloģisko īpašību izpētē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Veidot izpratni un sniegt praktiskas zināšanas par reoloģiju kā zinātni un materiālu īpašībām, kuras tā pēta.. Dot teorētiskas zināšanas par betona (svaiga betona masa un sacietējis betons) reoloģisko īpašību izmaiņu ražošanai nepieciešamajā virzienā. Attīstīt eksperimentālā darba iemaņas un darba rezultātu analīzes vispārinājumu. Izpratnes veidošana par betona reoloģiskām īpašībām un to savstarpējo saikni. Reoloģisko konstantu praktiska izmantošana , ražošanas tehnoloģisku uzdevumu risinājumā. Konkrētu, detalizētu tehnoloģisku situāciju analīze un novērtēšana, bāzējot to uz reoloģijas likumsakarībām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina un pārvalda reoloģijas galvenās, raksturīgās īpašības, spēj noteikt zinātnisko pielietojuma veidu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, praktiskie darbi un eksāmens
Spēj salīdzināt savā starpā dažādus ražošanas tehnoloģiskos parametrus un piemeklēt to optimālu un pamatotu nomaiņu vai aizstāšanu ar optimālu, pamatotu parametru. Spēj apzināti un kontrolēti izmainīt dažādus ražošanas tehnoloģiskos parametrus . - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
Spēj atbildēt uz pasniedzēja jautājumiem par materiālu reoloģiskām īpašībām un un tā izgatavošanas tehnoloģiju. - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, praktiskie darbi
Spēj ar empīriskām un matemātiskām aprēķinu metodēm, ar reometrijas testiem noteikt skaitliskās vērtības dotā materiāla galvenajām reoloģiskajām konstantēm - Pārbaudes veidi: testi, kontroldarbi
Pārzin un pārvalda betonu galvenās, reoloģiskās īpašības, spēj noteikt to pielietojuma veidu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, praktiskie darbi, un eksāmens
Priekšzināšanas Būvmateriāli; Betonmācība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]