BMT456 Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Kods BMT456
Nosaukums Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Aleksandrs Korjakins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Apkārtējās vides aizsardzība. Apkārtējās vides aizsardzības nosacījumi būvniecībā. Būvniecības piesārņojums, tā kontrole. Starptautiskie nosacījumi piesārņojuma līmenim. Kontroles metodes. Sistēmas un iekārtas piesārņojuma līmeņa pazemināšanai. Būvniecības atkritumu pārstrādes uniekārtas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par apkārtējās vides aizsardzības pasākumu nepieciešamību būvniecības jomā, apgūt piesārņojuma līmeņa kontroles metodes un sistēmas, kā arī spēt izvērtēt un noteikt būvniecības atkritumu pareizu apstrādi neradot draudus apkārtējai videi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt un kompleksi izanalizēt būvniecības ietekmi uz vidi. - ieskaite
Spēj formulēt apkārtējās vides aizsardzības nosacījumus būvniecībā. - ieskaite
Spēj raksturot dažādās sistēmas un iekārtas piesārņojuma līmeņa pazemināšanai. - ieskaite
Spēja analizēt ķimikāliju, atkritumu, gaisa un ūdens piesārņojuma cēloņus, sekas un likvidēšanas iespējas. - ieskaite
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]