BMT452 Mūsdienu būvmateriāli

Kods BMT452
Nosaukums Mūsdienu būvmateriāli
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Juris Biršs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mūsdienu būvmateriālu klasifikācija un pazīmes. Būvmateriālu makrostruktūra un tās iezīmes. Specializētie sausie maisījumi. Siltumizolācijas sistēmas būvmateriālu sertifikācija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vispārējās priekšmeta izpratnes un sistēmiskas domāšanas attīstīšana: Izpratnes veidošana par moderna būvmateriāla struktūru, tā īpašībām un to savstarpējo saikni. Priekšmeta vispārējo speciālo zināšanu apgūšana: Būvmateriālu īpašību praktiska izmantošana, tehnoloģisku uzdevumu risinājumā. Priekšmeta konkrēto speciālo zināšanu apgūšana: Konkrētu, detalizētu tehnoloģisku situāciju analīze un to izvērtēšana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Zina un pārvalda mūsdienu būvmateriālu galvenās, raksturīgās īpašības, spēj noteikt lietojuma veidu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, laboratorijas darbi, eksāmens.
Spēj salīdzināt savā starpā dažādus būvmateriālus, spēj noteikt to vēsturisko iedalījumu un piemeklēt to optimālu un pamatotu nomaiņu vai aizstāšanu ar analogu materiālu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, eksāmens.
Spēj atbildēt uz pasniedzēja jautājumiem par būvmateriālu īpašībām un lietojumu - Pārbaudes veidi: kontroldarbi, testi, laboratorijas darbi.
Spēj ar empīriskām un aprēķinu metodēm noteikt tuvinātas skaitliskās vērtības galvenajām mūsdienu būvmateriālu īpašībām - Pārbaudes veidi: testi, laboratorijas darbi.
Priekšzināšanas BMT251 ,Būvmateriāli,pamatkurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]