BBR222 Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (praktiskais kurss)

Kods BBR222
Nosaukums Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (praktiskais kurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvražošanas katedra
Mācībspēks Videvuds-Ārijs Lapsa, Mārtiņš Vilnītis, Baiba Gaujēna, Vitālijs Lūsis, Sanita Rubene
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Būvdarbu tehnoloģijas pamatjēdzieni. Būvlaukuma sagatavošana. Transporta, zemes, urbšanas, spridzināšanas un pāļu darbi; rievsienu ierīkošanas tehnoloģija. Mūrnieku, betona un dzelzbetona, montāžas, namdaru, izolācijas, jumiķu, apmetēju un plākšņu apšuvuma darbi; krāsotāju, stiklotāju un tapsētāju darbi. Grīdu un iekārto griestu ierīkošana. Specifiskā drošības tehnika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar būvdarbu tehnoloģijas pamatiem, mūsdienīgām būvdarbu tehnoloģijām, to normatīvu bāzi, darba aizsardzību un drošības tehniku. Parādīt tehnoloģiju attīstības virzienus pamatojoties uz jaunākajiem būvzinātnes sasniegumiem. Dot prasmes iegūto zināšanu pielietošanai būvlaukumā un konstrukciju ražošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzin būvdarbu tehnoloģijas kopumā un to veidus. Spēj sadalīt procesus un operācijās laikā un telpā. - Prasme ilustrēt tehnoloģiju dalījumu ar piemēriem. Atbildes uz kontroljautājumiem. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Pārzin darba aizsardzības normatīvus būvniecībā un spēj praktiski realizēt drošības tehnikas prasības atsevišķos būvdarbu procesos. - Prasme atbildēt par darba aizsardzības jautājumiem. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Zināšanas par konkrētām būvniecības tehnoloģijām un tajos ietilpstošiem procesiem. - Detalizēts konkrētas tehnoloģijas apraksts. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Spēj novērtēt pabeigto būvdarbu kvalitātes atbilstību speciāliem Latvijas būvnormatīviem un pārvalda būvdarbu kvalitātes kontroles metodes - sagraujošās un nesagraujošās. - Pārvalde normatīvu prasības un kvalitātes kontroles metodes un aparatūru. Kontroljautājumi. Ieskaite. Gala pārbaudījums - eksāmens.
Prasme pielietot iegūtās zināšanas konkrētas ēkas būvdarbu veikšanai saskaņā ar izstrādātu arhitektūras un tehnisko projektu un nodošanai ekspluatācijā. - Izstrādāt konkrētas ēkas būvdarbu veikšanas projektu. Kursa darbs. Darba novērtējums - ieskaite ar atzīmi.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas par būvmateriāliem, būvmašīnām, konstrukcijām un materiālu pretestību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]