BBK611 Zinātniskie semināri specializācijā

Kods BBK611
Nosaukums Zinātniskie semināri specializācijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Leonīds Pakrastiņš, Dmitrijs Serdjuks, Raimonds Ozoliņš
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Zinātnisko rakstu un patentu apskate, kritisks izvērtējums, recenzēšana un rediģēšana būvzinātnes un materiālzinātnes jomā. Savu pētījumu rezultātu prezentācija un apspriešana. Informācijas ieguves un analīzes metodes, izpētes rezultātu noformēšana, to objektivitātes vērtēšana. Materiālu sagatavošana publikācijām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt uz pētniecību vērstu domāšanu, lai panāktu uzskatu elastību, radošu pieeju un intelektuālu neatkarību, veicot oriģinālus pētījumu darbus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par akadēmiskās rakstīšanas būtību, zinātnisko darbu veidošanas principiem un noformēšanu. - Ieskaite
Spēja orientēties bibliogrāfiskās datubāzēs. - Ieskaite
Apgūtas praktiskās iemaņas tekstu noformēšanā atbilstoši zinātnisko rakstu prasībām. - Ieskaite
Spēja uzstāties konferencēs un semināros, ziņot par pētījumu rezultātiem. - Ieskaite
Priekšzināšanas Tehnisko zinātņu maģistra studiju programmas līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]