BBK610 Konstrukciju optimizācija

Kods BBK610
Nosaukums Konstrukciju optimizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš, Jānis Šliseris, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nesošo konstrukciju optimāla projektēšana - jautājuma nostādne. Problēmas matemātisks formulējums. Mērķa funkcija. Ierobežojumi. Stāvokļa vienādojumi. Svarīgāko uzdevumu klasifikācija. Optimizācijas matemātiskās metodes. Lineārā programmēšana. Nelineārā programmēšana. Dinamiskā programmēšana. Monte-Karlo metode. Spēku matricas metode. Pārvietojumu matricas metode. Siju, rāmju un vanšu konstrukciju optimizācija. Sijas ar mainīgu šķērsgriezumu. Daudzlaidumu sijas. Rāmju optimizācija. Vanšu konstrukciju optimizācija. Konstrukcijas ar mainīgu topoloģiju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt būvkonstrukciju optimizācijas uzdevumu un pamatnoteikumu. Apgūt optimizācijas matemātiskas metodes. Apgūt plakanas un telpiskas konstrukcijas optimizācijas pamat noteikumi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pieņemt būvkonstrukciju optimizācijas metodiku atbilstoši pētījuma mērķim. - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj risināt būvkonstrukciju optimizācijas uzdevumi izmantojot optimizācijas matemātiskas metodes - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj optimizēt plakaniskas un telpiskas konstrukcijas. - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Priekšzināšanas Tērauda, stiegrbetona un koka konstrukcijas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]