BBK558 Metāla konstrukcijas

Kods BBK558
Nosaukums Metāla konstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Raimonds Ozoliņš, Dmitrijs Serdjuks, Viktors Mitrofanovs, Līga Gaile
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Vienstāva ražošanas ēkas: ēku nesošie elementi, saišu sistēmas, pārseguma elementi, celtņu ceļa konstrukcijas (darbs,konstruēšana). Liellaiduma pārsegumi. Daudzstāvu ēku karkasi. Lokšņu konstrukcijas: tvertnes ar plānāmun liektām virsmām. Augstbūves: torņi, masti, elektrolīniju balsti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt teorētiskas zināšanas par praksē izplatītiem tērauda inženierbūvju tipiem, to aprēķina un konstruēšanas principiem. Izstrādājot studiju projektu, apgūt prasmes un iemaņas par vienstāva ražošanas ēku tērauda karkasa elementu projektēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj praktiski realizēt ēku ar nesošu tērauda karkasu projektēšanas pilnu ciklu – ieskaitot slodžu noteikšanu, statisko aprēķinu, elementu šķērsgriezuma dimensionēšanu, darba rasējumu izstrādāšanu - 10 baļļu sistēmā tiek vērtēts izstrādātais studiju projekts.
Spēj atpazīt, identificēt un analizēt tērauda inženierbūves ( liellaiduma pārsegumus, lokšņu konstrukcijas, augstbūves) - Eksāmens
Priekšzināšanas Matemātika, būvmehānika, informātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]