ATM311 Akvareļu un grafikas meistardarbnīca

Kods ATM311
Nosaukums Akvareļu un grafikas meistardarbnīca
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Anita Meldere, Dina Baumane
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Akvarelēšanas darbnīcā studenti apgūst profesionālas prasmes un mākslinieciskās izteiksmes paņēmienus, veicot tehniskus eksperimentus un izstrādājot atbilstošas kompozīcijas..
Grafikas darbnīcā tiek apgūtas zināšanas un prasmes grafikas tehnikās, ko pieļauj katedras mācību bāze un aprīkojums.Dotajā brīdī grafikas darbnīca nav pieejama sakarā ar to , ka nav tai nepieciešamā mācību bāze(speciāli aprīkota darbnīca)..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta AKVAREĻU UN GRAFIKAS meistardarbnīca mērķis ir veicināt dažādu profesionālu jomu tuvināšanos un savstarpēju bagātināšanos, sniedzot padziļinātas zināšanas mākslā, kas izmantojamas arhitekta profesionālajā darbā, kā arī iespējama kā papildus nodarbe blakus izvēlētajai profesijai. Kursa noslēgumā students spēj radoši brīvi izmantot iegūtās zināšanas un prasmes patstāvīgajā darbā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj radoši izmantot zināšanas par krāsu kontrastu dabu un savstarpējo mijiedarbību, kompozicionāli kombinēt un pretstatīt zināšanas par krāsu psiholoģisko iedarbību. - Darbs tiek izdiskutēts un analizēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Ir apgūta prasme mākslinieciski atraisīti interpretēt dažādas materialitātes priekšmetus, kā arī dabas formas. - Darbs tiek izdiskutēts un analizēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Spēj izmantot apgūtas zināšanas un prasmes akvareļglezniecībā veidojot iztēles kompozīciju. - Darbs tiek izdiskutēts un analizēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Droši un atraisīti izmanto akvareļglezniecības tehnisko paņēmienu spektru, prot attēlot figūru telpiskā vidē. - Darbs tiek izdiskutēts un analizēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Priekšzināšanas ATM 204, GLEZNOŠANA vai cita pamatkursa apguve gleznošanā bakalaura studiju programmu ietvaros.Patstāvīgā radošā darbā gūtā pieredze un atziņas, pamatzināšanas mākslas vēsturē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]