ATM305 Mākslas darbnīca

Kods ATM305
Nosaukums Mākslas darbnīca
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Anita Meldere
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta MĀKSLAS DARBNĪCA sniedz iespēju apgūt zināšanas mākslā mākslinieku meistardarbnīcās : Cilvēka figūras un portreta glezniecības prasmes strādājot ar modeli . Paplašinātas zināšanas par izvēlēto tehniku -eļļa, akrils, akvarelis(A.Meldere), kā arī kompozīcijas pamatus un paņēmienus bezpriekšmetiskajāsglezniecībā studējot abstraktās glezniecības virzienus pasaules un Latvijas mākslas kontekstā.(A. Meldere)..
Apgūst telpiski iluzorās glezniecības zināšanas un kompozīcijas principus,dažādu glezniecības materiālu tehniskās iespējas, studē zīmju valodu un vizuālās izteiksmes formas baltu un cittautu etnografiskajā mantojumā. (S. Meškone)..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta MĀKSLAS DARBNĪCA mērķis ir veicināt dažādu radošu jomu un profesionālu ieviržu savstarpējas bagātināšanās iespējas. Atkarībā no izvēlētās autorprogrammas kursa noslēgumā studenti spēj :1) pamatnostātnēs profesionāli un radoši brīvi attēlot cilvēka portretu un figūru,2) kompetenti orientējas un prot patstāvīgā radošā darbā izmantot plaknes un krāsu kompozīcijas likumībās, kā arī meistaru pieredzi,3) gūtas padziļinātas prasmes par iluzoras telpiskuma veidošanas iespējām, kas izmantojamas arhitekta profesionālajā darbībā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot attēlot figūru un portretu telpiskā vidē, pārvalda krāsu emocionālās iedarbības likumības. Prot pielietot daudzveidīgus tehniskus paņēmienus. - Darbs tiek analizēts un izdiskutēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Prot nosacītā, tematiskā kompozīcijā pielietot zināšanas par krāsu kombinatoriku,psiholoģiju, kinētiku un optiskām īpašībām. - Darbs tiek analizēts un izdiskutēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Spēj rast gleznieciski plastisku risinājumu iztēles kompozīcijā ar etnogrāfijas elementiem. - Darbs tiek analizēts unizdiskutēts studenta klātbutnē darba gaita un noslēguma skatē.
Pārzina krāsu perspektīvas un kompozīcijas likumības, spēj apvienot daudzskaitlīgu kompozīcojas elementu klāstu un izteiksmes līdzekļu arsenālu iluzori plastiskā iztēles kompozīcijā. - Darbs tiek analizēts un izdiskutēts studenta klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē.
Priekšzināšanas ATM204 .Gleznošana vai cita pamatkursa apguve gleznošanā bakalaura studiju programmu ietvaros. Patstāvīgā radošā darbā gūta pieredze un atziņas, pamatzināšanas mākslas vēsturē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]