ATM301 Zīmēšana III

Kods ATM301
Nosaukums Zīmēšana III
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Anita Meldere
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studiju priekšmeta ZĪMĒŠANA III ietvaros studenti apgūst padziļinātas zināšanas un prasmes telpiskās vides attēlojuma iespējās pielietojot plašu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu un materiālu spektru . Zīmēšanas uzdevumi tiek veikti strādājot pilsētvidē un darbnīcā , ātri un mērķtiecīgi skicējot no dabas, izstrādājot detalizētas kompozīcijas un strādājot pēc iztēles. Kontekstā ar apkārtējo vidi padziļināti tiek studēta cilvēka figūra..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta - ZĪMĒŠANA III mērķis ir iemācīt studentus domāt un risināt profesionālus uzdevumus vizuāli, ātri un prasmīgi pielietojot visplašāko zīmēšanas tehniku un materiālu spektru. Kursa noslēgumā studenti brīvi pārzina perspektīvas likumības, prot tāskombinēt un interpretēt, konstruējot pilsētvides, interjēra, sarežģītu dabas formu un vizuāli abstraktas plastiskas struktūras, zīmējot no dabas un pēc iztēles. Studenti spēj definēt nospraustos mērķus, apvienot visus kompozīcijas komponentus, detaļas un daļas vienotā veselumā, atbilstoši profesionālai nepieciešamībai un mākslinieciski estētiskām prasībām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izmantojot dažādus skatu punktus un pārzinot perspektīvas likumības, prot attēlot vidē sarežģītas arhitektūras formas. Brīvi izmanto iepriekš apgūtās zīmēšanas tehnikas un materiālus. - Darbs tiek analizēts students klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē. Atzīme.
Prot kombinēt izpratni par sarežģita apjoma konstrukciju ar telpiski iluzoru uzdevuma risinājumu. Formas skaidrība. Rotājošo elementu un detaļu nozīmes apzināšana. - Darbs tiek analizēts students klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē. Atzīme.
Spēj pāriet no reālistiska dabas un priekšmetiskās vides attēlojuma uz nosacītu telpisku stuktūru interpretāciju darbā pēc iztēles. Prasme izmantot gaismēnas plastiku un perspektīvas zināšanas. - Darbs tiek analizēts students klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē. Atzīme.
Spēj attēlot cilvēka figūru un atsevišķas tās detaļas sasaistē ar apkārtējo vidi. Cilvēka anatomijas un proparciju izpratne. - Darbs tiek analizēts students klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē. Atzīme.
Spēj mākslinieciski atraisīti iekomponēt stafāžas elementus telpiskā kompozīcijā izmantojot dažādus horizonta augstumus un demonstrējot sapratni par mērogu un perspektīvu. - Darbs tiek analizēts students klātbūtnē darba gaitā un noslēguma skatē. Atzīme.
Priekšzināšanas Students ir apguvis obligāto kursu Zīmēšanā I. un II. kursā bakalaura studiju programmas ietvaros.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Meldere Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Meldere Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]