BRC202 Arhitektūras projektēšanas pamatkurss

Kods BRC202
Nosaukums Arhitektūras projektēšanas pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Juris Kaurāts, Kārlis Kostjukovs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ēku arhitektoniski konstruktīvās projektēšanas principi. Projektēšanas normatīvā bāze. Būvju klasifikācija. Ēku konstruktīvās shēmas. Ēku būvelementi, to tehniski ekonomiskais raksturojums. Pamati. Sienas. Pārsegums. Grīdas. Jumti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt ēku projektēšanas pamatprincipus. ēku galveno nesošo konstrukciju projektēšana. Fizikālās un konstruktīvās prasības ēku būvdetaļām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties arhitektūras pamatjēdzienos un projektēšanas pamatprincipos.Teorētiskā materiāla apguve - Pārbaudes veids: Eksāmens Kritēriji: students saprot un spēj analizēt ēkas uzbūvi atkarībā no pielitotajiem materiāliem
Zināšanas patstāvīgi atrisināt uzdoto uzdevumu. Pētījums konkrētā priekšmeta apakšnodaļā saskaņojot ar pasniedzēju. - Pārbaude:praktiskie darbi, eksāmens. Kritēriji: students patstāvigi izvēlas ēkas konstruktīvo shēmu.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, ķīmija, tēlotāja ģeometrija.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]