BBM213 Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Kods BBM213
Nosaukums Būvmehānika (vispārīgais kurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Ivars Radiņš, Oskars Mednis, Līga Radiņa, Līga Gaile, Ģirts Frolovs, Jans Veļičko, Albīns Skudra
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Stieņu sistēmu kinemātiskā un struktūras analīze. Statiski noteicamu locīklu siju, rāmju, kopņu un loku iekšējo piepūļu un pārvietojumu aprēķini. Ietekmes līniju teorijas pamati. Spēku metode. Tās pielietošanas principi statiski nenoteicamu rāmju aprēķinos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt piepūļu un pārvietojumu aprēķinu principus un gūt iemaņas siju, rāmju un loku aplēsēs.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veidot ģeometriski nemainīga stieņu sistēmas. - Eksāmens.
Spēja veikt piepūļu aprēķinus locīklu sijā. - Aprēķinu darbs. Eksāmens.
Spēja noteikt iekšējās piepūles trīslocīklu lokos un rāmjos. - Eksāmens.
Spēja noteikt pārvietojumus statiski noteicamām stieņu sistēmām. - Aprēķinu darbs. Eksāmens
Spēja veikt piepūļu aprēķinus statiski nenoteicamām stieņu sistēmām.. - Aprēķinu darbs. Eksāmens
Priekšzināšanas matemātika, stieņa mahānikas pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]