TAS313 Aeroelastība

Kods TAS313
Nosaukums Aeroelastība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Igors Pavelko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Izskatīti aeroelastības uzdevumi un pamati. Pirmā daļa iekļauj aviācijas konstrukciju mehānikas analīzi: liece un vērpe sijas veida konstrukcijas komponentēm. Otrajā daļā tiek analizētas stacionārās un nestacionārās aerodinamikas teorija un metodes. Trešajā daļā izskatītas statiskās aeroelastības parādības: spārna diverģence, eleronu efektivitātes pazemināšanās. Dinamiskās aeroelastības parādības iekļautas ceturtā daļā (spārna flaters, dinamiskā reakcija). .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: Nodrošināt iespēju apgūt mūsdienu analītiskās un eksperimentālās metodes līmenī, kas nodrošina to izmantošanu aeroelastības raksturojumu tuvinātai noteikšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj novērtēt gaisakuģa konstrukcijas elastības un dinamikas raksturojumus. - Kursa darba 1.daļa: Elastīgas konstrukcijas parametri. - Eksāmens.
Spēj analizēt statiskās aeroelastības parādības, izmantojot elementārās metodes. - Kursa darba 2.daļa: Spārna diverģence un eleronu efektivitātes pazemināšanās. - Eksāmens.
Spēj analizēt dinamiskās aeroelastības parādības, izmantojot elementārās metodes. - Kursa darba 3.daļa: Spārna flatera kritiskā ātruma aprēķins. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Mehānika, Gaisakuģu aerodinamika, Materiālu pretestība, Plānsienu konstrukcijas būvmehānikā, Automatizētā projektēšana, Konstrukciju dinamika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]