ITE336 Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)

Kods ITE336
Nosaukums Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par transporta komercekspluatāciju, atspoguļojot zināšanas transporta procesu organizācijā, transporta sistēmas vadīšanā, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju priekšmetos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir izprast, analizēt un novērtēt kādu atsevišķu elementu transporta komerekspluatācijā, rezultātu atspoguļojot izstrādāta studiju projekta veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prast grupēt transporta izmaksas, aprēķināt transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksas, novērtēt spēkratu ekonomisku kalpošanas mūžu, kā arī optimālo spēkratu skaitu uzņēmuma darbībā. - Studiju projekta izstrāde.
Prast atrast transporta/ ekspluatācijas izmaksu samazināšanas iespējas, publiski izstrādāt studiju projekta prezentāciju, aizstāvēt studiju projektā izvirzītās problēmas, tās izskaidrot un pamatot. - Pozitīvs studiju projektu aizstāvēšanas komisijas vērtējums.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas, iepriekšējos mācību semestros, t.i. mikroekonomikā, uzņēmējdarbības plānošanā, transporta ekonomikā, pārvadājumu organizēšanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-410 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Aizst. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]