ITE335 Transporta komercekspluatācija

Kods ITE335
Nosaukums Transporta komercekspluatācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Organizācijas ik dienu pieņem simtiem lēmumu, apvienojot visas funkcionālās jomas. Transporta uzņēmumu menedžeru uzdevums ir pēc iespējas lietderīgāk izmantot uzņēmuma resursus. .
Kursā tiek apskatīti transporta uzņēmumu galvenie ekonomikas procesi, analizējot to īstenošanai nepieciešamo informāciju. Īpašs īpatsvars tiek likts uz spēkratu izmantošanas izmaksu samazināšanu un lēmumu pieņemšanas ekonomisku pamatojumu transporta nozares uzņēmumos. .
Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir dot priekšstatu par resursu plānošanu un izmantošanu transportā, ar to saistītām problēmām un to risināšanas ceļiem, kā arī radīt studentam izpratni par transporta uzņēmuma ekonomiskās darbības pamatnostādnēm un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Uzdevumi: - apgūt resursu patēriņa samazināšanas iespējas transporta uzņēmumos; - apgūt izvēles pieejas starp pašu un nomātājiem resursiem transportā; - apgūt kravas piegādes sistēmas efektivitātes uzlabošanas iespējas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj veikt organizācijas datu analīzi, pamatojoties uz komercekspluatācijas teorijas zināšanām. - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāatrod dati, jāveic analīze.
Students pārzina kravas piegādes efektivitātes novērtējuma kritērijus. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Students spēj novērtēt uzņēmuma transporta komercekspluatācijas sistēmu. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Analizējot transporta uzņēmuma darbību, students spēj definēt transporta ekspluatācijas problēmas. - Situāciju analīze praktiskajos darbos.
Students pārzina transporta ekspluatācijas rādītājus un procesus un spēj izvēlēties risinājumu transporta uzņēmuma (nodaļas) darba rezultātu uzlabošanai. - Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan uzdevumus.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas, iepriekšējos mācību semestros, t.i. mikroekonomikā, uzņēmējdarbības plānošanā, loģistikā, pārvadājumu organizēšanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. J.Kuškins Kalnciema 6-309 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]