ITE334 Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)

Kods ITE334
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Alla Starčenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par uzņēmējdarbības loģistiku, atspoguļojot zināšanas krājumu vadīšanā, noliktavu saimniecības procesu vadīšanā, transporta procesu vadīšanā, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju priekšmetos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir izprast, analizēt un novērtēt kādu atsevišķu elementu uzņēmējdarbības loģistikā, rezultātu atspoguļojot izstrādāta studiju projekta veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prast novērtēt loģistikas objektu izvietošanas vietu, uzņēmuma pircēju servisa līmeni, krājumu vadīšanas sistēmu, izejmateriālu, kā arī gatavas produkcijas glabāšanas procesu; analizēt maršrutu plānošanas sistēmu. - Studiju projekta izstrāde.
Prast formulēt uzņēmuma loģistikas problēmas, novērtēt to risināšanas iespējas, publiski izstrādāt studiju projekta prezentāciju, aizstāvēt studiju projektā izvirzītās problēmas, tās izskaidrot un pamatot. - Studiju projektu aizstāvēšanas komisijas pozitīvs vērtējums.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistikas pamati, uzņēmējdarbības loģistika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-511 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-511 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Aizst. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]