ITE334 Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)

Kods ITE334
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Alla Starčenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par uzņēmējdarbības loģistiku, atspoguļojot zināšanas krājumu vadīšanā, noliktavu saimniecības procesu vadīšanā, transporta procesu vadīšanā, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju kursos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir izprast, analizēt un novērtēt kādu atsevišķu elementu uzņēmējdarbības loģistikā, rezultātu atspoguļojot izstrādāta studiju projekta veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti spēj raksturot loģistikas teorijas principus, prot izmantot iegūtās zināšanas ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā un dažādu risinājumu izstrādē loģistikas vides problēmsituācijās. - Studiju projekta 1.daļa.
Studenti prot novērtēt loģistikas procesus analizētājā uzņēmumā, t.i. loģistikas objektu izvietošanas vietu, uzņēmuma pircēju servisa līmeni, krājumu vadīšanas sistēmu, izejmateriālu, kā arī gatavas produkcijas glabāšanas procesu; analizēt maršrutu plānošanas sistēmu. - Studiju projekta 2.daļa
Studenti prot, izejot no formulētām uzņēmuma loģistikas problēmām, novērtēt to risināšanas iespējas un izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus. - Studiju projekta 3.daļa.
Studenti spēj izstrādāt studiju projekta prezentāciju, publiski aizstāvēt studiju projektā izklāstītās problēmas, tās izskaidrot un pamatot. - Studiju projekta aizstāvēšana
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistikas pamati, uzņēmējdarbības loģistika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-511 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-511 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Aizst. Lekt. A.Starčenko Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]