ITE333 Uzņēmējdarbības loģistika

Kods ITE333
Nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmējdarbības loģistika (biznesa loģistika) ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par ražošanai nepieciešamo izejvielu un preču iepirkšanu un iepirkto vai saražoto preču sadali..
Kursā tiek padziļināti aplūkotas uzņēmējdarbības darbības loģistikas iespējamās problēmas, ar kurām visbiežāk sastopas uzņēmumi Latvijā un to risināšanas ceļi. .
Tiek apskatītas speciālās metodes, ar kuru palīdzību var optimizēt krājumu vadīšanas, transportēšanas, objektu izvietošanas un citus loģistikas procesus.
Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar uzņēmējdarbības loģistiku saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus loģistikas jomā. Uzdevumi: - aplūkot loģistiku kā optimizācijas sistēmu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos; - apgūt loģistikas procesu optimizācijas metodes; - prast izmantot uzņēmējdarbības loģistikas teoriju un modeļus; sniegt nepieciešamo informāciju ar aprēķinu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj veikt organizācijas datu analīzi, pamatojoties uz loģistikas teorijas zināšanām. - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāatrod dati, jāveic analīze. Grupu darbs
Analizējot uzņēmējdarbības loģistikas vidi, spēj definēt loģistikas problēmas. Students pārzina galvenās loģistikas procesu optimizācijas metodes un spēj demonstrēt to pielietošanas iespējas. Students spēj novērtēt uzņēmuma krājumu vadīšanas sistēmu. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Students detalizēti pārzina loģistikas ķēdes procesus un spēj izvēlēties risinājumu uzņēmējdarbības darba rezultātu uzlabošanai. - Divi kontroldarbi par apgūto materiālu. Rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan praktiskos uzdevumus.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, uzņēmējdarbības loģistikas pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]