IĀS436 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)

Kods IĀS436
Nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ivars Pucens, Olga Bogdanova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšana (studiju projekts) ir studiju priekšmets, kura mērķis ir nostiprināt studiju priekšmetā „Starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšana” iegūtās teorētiskās zināšanas, risinot praktiskās problēmas. Studiju priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2-6 cilvēkiem, definējot starptautiskajā vidē pastāvošās problēmas un piedāvājot šo problēmu efektīvus risinājumus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir iemācīties pielietot teorētiskās zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu praksē. Uzdevumi: 1.) spēt definēt uzņēmuma vai valsts sistēmas darbībā pastāvošās problēmas, analizēt esošo situāciju, izstrādāt risinājumus identificētajām problēmām, kā arī noteikt šo risinājumu efektivitāti; 2.) spēt strādāt komandā, sadalot pienākumus un ievērojot noteikto laika grafiku; 3.) spēt veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto studiju projektu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, uzņēmuma apmeklēšana, darbs ar literatūru u.c.) analizēt problēmas. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātās atskaites.
Spēj risināt praktiskus uzdevumus, izklāstīt savas domas, atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandās. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātās atskaites.
Spēj pielietot pieejamo informāciju par privātajiem un valsts starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, praktisku situāciju iespējamajiem risinājumiem, tos publiski izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana
Priekšzināšanas Studiju priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas studiju kursā „Starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšana”, kā arī studijās ekonomikā, tirgzinībās, statistikā, u.c.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]