IĀS436 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)

Kods IĀS436
Nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ivars Pucens, Olga Bogdanova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts) ir mācību priekšmets, kura mērķis ir apstiprināt teorētiskajā mācību priekšmeta „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” iegūtās zināšanas, risinot praktiskās problēmas. Priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2-3 cilvēkiem, definējot starptautiskajā vidē pastāvošās problēmas un piedāvājot šo problēmu efektīvus risinājumus. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir iemācīties pielietot teorētiskās zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu praksē. Uzdevumi: spēt definēt uzņēmuma vai valsts sistēmas darbībā pastāvošās problēmas, analizēt esošo situāciju, izstrādāt risinājumus identificētajām problēmām, kā arī noteikt šo risinājumu efektivitāti; spēt strādāt komandā, sadalot pienākumus un ievērojot noteikto laika grafiku; spēt veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto studiju projektu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, uzņēmuma apmeklēšana, darbs ar literatūru u.c.) analizēt problēmas, risināt praktiskus uzdevumus, izklāstīt savas domas, atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandās. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātās atskaites.
Spēj parādīt izpratni un lietot pieejamo informāciju par privātajiem nu valsts starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem. Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, dzīves situāciju praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas priekšmetā „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”, kā arī studijās ekonomikā, tirgzinībās, statistikā, u.c.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]