TAS514 CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē

Kods TAS514
Nosaukums CALS tehnoloģijas transportmašīnbūvē
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Sergejs Kuzņecovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šajā priekšmetā tiek apgūti sarežģītu izstrādājumu dzīves cikla nepārtraukta informatīvā atbalsta pamati (CALS tehnoloģijas). Uzmanība tiek vērsta uz to, ka CALS ir metožu un līdzekļu kopums, kas balstās uz informācijas tehnoloģijām un nosaka jaunas darba iespējas. Tiek analizētas izstrādājumu dzīves cikla atbalsta CALS metodoloģijas sastāvdaļas: CALS koncepcija, CALS stratēģija, CALS tehnoloģijas. Uzmanība galvenokārt tiek pievērsta integrētas informatīvās CALS vides jautājumiem, izstrādājumu datu vadības (PDM) sistēmām, elektroniskajiem izstrādājumu aprakstiem, interaktīvām elektroniskajām tehniskajām rokasgrāmatām, tai skaitā par aviācijas tehnikas tehnisko apkopi. Tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar CALS tehnoloģiju ieviešanu ražošanas uzņēmumā, stratēģijas realizēšanu, ieviešanas posmiem un to saturu, virtuālo uzņēmumu organizāciju. Tiek analizēti vienoto starptautisko CALS standartu sistēmu tipi un galvenie parametri..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zināšanas par izstrādājumu dzīves ciklu un tā informatīvā atbalsta metodēm, CALS tehnoloģiju pamatprincipiem un galvenajiem CALS standartiem. Apgūt izstrādājumu projektēšanas principus, ievērojot to ekspluatācijas laiku un ietekmi un apkārtējo vidi. Apgūt projektu vadības un optimizācijas prasmes. Apgūt zināšanas par elektronisko tehnisko rokasgrāmatu izveides principiem un darba metodēm ar aviācijas tehnikas apkopes interaktīvajām tehniskajām rokasgrāmatām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzin izstrādājumu dzīves cikla galvenos posmus un automatizēto sistēmu uzdevumu. - Gala pārbaudījuma jautājumi. Eksāmens.
Students prot e-drawings programmā izveidot, apskatīt, nosūtīt pa elektronisko pastu un kopīgi izmantot trīsdimensiju modeļus un divdimensiju rasējumus, izveidot šķērsgriezumus un darboties ar tiem, attēlot masīvus, animēt modeļu un SolidWorks kopsalikumu detaļas. - Lab.darbs: E-drawing CAD programmā SolidWorks. Eksāmens.
Students zina un prot vadīt projektus SolidWorks vidē ar Workgroup PDM programmas palīdzību. - Lab.darbs: Projektu vadība. Workgroup PDM, SolidWorks. Eksāmens.
Students zina par darba metodēm ar aviācijas tehnikas apkalpošanas interaktīvām elektroniskām tehniskām rokasgrāmatām. - Lidmašīnas apkalpošanas interaktīvā tehniskā rokasgrāmata uz Dessault Aviation Integrated Support vision piemēra. Eksāmens.
Students spēj orientēties CALS standartos un saprot to ievērošanas nepieciešamības iemeslus. - Gala pārbaudījuma jautājumi. Eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, ekonomikas pamatzināšanas, datormācība, gaisakuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija, mašīnu un mehānismu datorprojektēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMGA0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis Lauvas iela 8-VII 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis Lauvas iela 8-VII 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]